PRZEPISY PRAWA

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

Podstawa prawna

 
   

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

……….

4)treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji
i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach , oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach …;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

  Art. 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. …) wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem:

……..

2) art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem
1 września 2018 r.

 

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w roku szk. 2017/2018 z uczniami klas VII szkół podstawowych oraz uczniami klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia

będą realizowane w oparciu o poniższy artykuł

 
   

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Art. 292. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane
w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

 

Kto może obecnie prowadzić zajęcia z zakresu doradztwa

edukacyjno-zawodowego?

 

Podstawa prawna

 
   

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 26. ust. 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.