Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020–2021/2022

 

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,3.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów

 

Kryteria - egzamin ósmoklasisty

wyniki z egzaminu ósmoklasisty w %

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

(max)  100%

x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

(max)  100%

x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

(max)  100%

x 0,30 = 30 pkt

max

100 pkt

Kryteria - świadectwo

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

ocena z języka polskiego

(max)  18 pkt

ocena z matematyki

(max)  18 pkt

ocena z I przedmiotu  wybranego przez szkołę ponadpodstawową

(max)  18 pkt

ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową

(max)  18 pkt

aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego

3 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

(max)  18 pkt

max

100 pkt

Razem

200 pkt

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

 

Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych od roku 2019.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w [...]
Dokument PDF [121.6 KB]