Rekrutacja do oddziałów integracyjnych i specjalnych dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych, specjalnych odbywa się bez wykorzystania elektronicznej rekrutacji.

 

Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązani są złożyć
w odpowiednim terminie (w pok. 441 Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4): 

 • wniosek o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia (wypełniany na miejscu przez rodzica/opiekuna),
 • oryginał aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół
z oddziałami integracyjnymi odbywa się na zasadach ogólnych.

 

Uwaga: Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

 

Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół z oddziałami integracyjnymi odbywa się na zasadach ogólnych.

 

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne we Wrocławiu:

Szkoły ponadgimnazjalne we Wrocławiu dla uczniów
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 

1. Szkoły z oddziałami (klasami) integracyjnymi – prowadzone przez gminę Wrocław

 

Zespół Szkół nr 6
ul. Nowodworska 70-82

54-438 Wrocław
tel. 71 798 69 11 

Liceum Ogólnokształcące nr XXX

Klasy integracyjne

Uczniowie

z wadami słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową

Technikum nr 14

Klasy integracyjne

Uczniowie

z wadami słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową

 

2. Szkoły specjalne – prowadzone przez gminę Wrocław

 

Zespół Szkół nr 17

ul. Poświęcka 8

51-128 Wrocław

71 798 68 92

Liceum Ogólnokształcące nr XXXI

dla Niepełnosprawnych Ruchowo

 

Dla niepełnosprawnych ruchowo

Zespół Szkół nr 12

ul. Białowieska 74a

54-235 Wrocław

tel. (71) 798 68 88

Liceum Ogólnokształcące Specjalne

nr XXXII

 

Z zaburzeniami zachowania i emocji.

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy nr 11

ul. Kamienna 99-101

50-547 Wrocław

71 798 68 35

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia

nr 14

 

Kształci w zawodach:

 • kucharz,
 • cukiernik,
 • ogrodnik,
 • stolarz,
 • blacharz samochodowy,
 • piekarz,
 • sprzedawca.

Z niepełnosprawnością intelektualną; w szkole mogą się również kształcić uczniowie z niepełnosprawnościami, takimi jak: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, uszkodzenia narządu wzroku, słuchu, mowy, a także uczniowie
z chorobą przewlekłą.

 

 

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy nr 10

ul. Parkowa 27

51-616 Wrocław

71 798 68 34

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca

do Pracy nr 1

 

Prowadzi zajęcia z zakresu:

 • gospodarstwa domowego,
 • prac ogrodniczych,
 • elementów szycia,
 • wyrobów rękodzieła.

Uczniowie  z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zespół Szkół nr 16

ul. Głogowska 30

53-621Wrocław

tel. 71 798-68-83

Szkoła Specjalna Przysposabiająca

do Pracy nr 2 dla Uczniów z Autyzmem

 

Prowadzi zajęcia z zakresu:

 • prac biurowych,
 • pamiątkarstwa / stolarstwa,
 • zajęć kulinarnych i gospodarczych.

Uczniowie z autyzmem

 

 

3. Szkoły specjalne – prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

 

Dolnośląski Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla

Niesłyszących i Słabosłyszących

54-144  Wrocław , ul. Dworska 8

Telefon: 71 353 64 69

Liceum Ogólnokształcące Specjalne

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 15

Kształci w zawodach:

 • kucharz,
 • krawiec,
 • stolarz,
 • introligator,
 • fryzjer.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

Prowadzi zajęcia z zakresu prostych prac domowych

 

 

 

Dolnośląski Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Kamiennogórska 16

54-034 Wrocław, tel. 351 34 68

Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr XXXII

 

Technikum Specjalne nr 17

technik masażysta

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 16

Kształci w zawodach:

 • kucharz,
 • mechanik–monter maszyn i urządzeń,
 • rękodzielnik wyrobów włókienniczych.

 

 

4. Szkoły specjalne – prowadzone przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji
im. Ks. Marcina Lutra

 

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra

ul. Wejherowska 28

54-239 Wrocław

Tel. 71 798 26 00

 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne

 

 

Technikum Ekonomiczne Specjalne

 

Technik ekonomista

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

 

Kształci w zawodach:

 • introligator,
 • krawiec,
 • pomocnik pracownika obsługi hotelowej (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim).

Szkoła Specjalna Przysposabiająca

Do Pracy

 

Prowadzi zajęcia z zakresu:

 • przygotowywania prostych posiłków,
 • elementów ogrodnictwa,
 • korzystania z komputera.

(dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym).