Nasza oferta

Zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych obejmują:


1. Poznanie siebie
2. Poznanie zawodów i oczekiwań rynku pracy
3. Planowanie swojego rozwoju, poznanie rynku edukacyjnego i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych


1. Celem zajęć jest wyposażenie uczniów w umiejętność rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, zdolności i predyspozycji w kontekście planowania swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej. Uczeń po zajęciach lepiej definiuje siebie. Potrafi wskazać swoje mocne strony. Umie określić swoje zainteresowania i zdolności. Rozumie, że poznanie siebie daje większe gwarancje zadowolenia z kolejnych wyborów edukacyjnych.


2. Zajęcia dotyczące świata zawodów mają na celu zapoznanie uczniów z przykładowymi zawodami szkolnictwa branżowego i zawodami przyszłości. Uczeń pod kierunkiem doradcy poznaje źródła informacji o zawodach i nabywa umiejętność korzystania z tych źródeł. Podczas zajęć dokonuje autoanalizy własnych predyspozycji zawodowych, poznaje branże zawodowe i ocenia, w których czułby się najlepiej. Umie uzasadnić zainteresowanie określonym zawodem lub branżą. Na zajęciach korzysta z różnych źródeł informacji o rynku pracy, poznaje oczekiwania pracodawców, zastanawia się, co daje człowiekowi praca.


3. Zajęcia obejmujące planowanie swojego rozwoju, poznanie rynku edukacyjnego i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Mają na celu wyposażenie uczniów w umiejętność planowania dalszego rozwoju w oparciu o informacje o sobie, o zawodach, i o ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych Wrocławia. Poznają zasady rekrutacji i sposób obliczania punktów rekrutacyjnych. Tworzą przykładową listę oddziałów (klas) i szkół, do których chcieliby się zakwalifikować w elektronicznej rekrutacji. Oceniają swoje szanse zakwalifikowania się do wybranej szkoły.

 Zajęcia grupowe dla uczniów liceów obejmują: 

1. Wiedzę o sobie w kontekście konstruowania kariery.
2. Analizę źródeł informacji o ofercie edukacyjnej szkół wyższych i szkół policealnych.
3. Planowanie i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Celem zajęć jest rozbudzenie refleksyjnego podejścia do konstruowania swojej kariery.
Uczniowie uczą się patrzeć na siebie w kontekście ról, jakie pełnią w życiu i zastanawiają się, jaką wiedzę o sobie z tych ról wynoszą. Doradca opiera się na doświadczeniu uczniów, stawia pytania – czego się o sobie dowiedzieli podczas realizacji różnych przedsięwzięć? Uczniowie na przykładach dostrzegają, jak duże znaczenie ma angażowanie się w różne aktywności. Ci, którzy potrafią się zaangażować, szybciej zdobywają wiedzę o sobie, celniej wskazują swoje mocne strony, potrafią określić swoje wartości, nazwać zainteresowania i predyspozycje w kontekście planowania swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej. Podczas zajęć uczniowie poszukują pod kierunkiem doradcy informacji o ofercie edukacyjnej, poznają możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej i zapoznają się ze źródłami informacji na temat zasad rekrutacji na wybrane uczelnie.

 

Konsultacje indywidualne:
Proponujemy konsultacje zarówno uczniom jak i ich rodzicom. Pomagamy w konstruowaniu planu kariery.
Uczeń pod kierunkiem doradcy analizuje swoje zasoby, poznaje źródła informacji potrzebne do zaplanowania kariery. Efektem porady jest określenie celów edukacyjno-zawodowych
i sposobu ich realizacji.