Realizowane programy :

„Wybieram szkołę” program dla trzecich klas gimnazjalnych obejmuje ofertę edukacyjną Wrocławia i tematykę rozbudzającą świadomość, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej związany jest z określeniem swojego kierunku dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego. Zajęcia grupowe mają na celu:

 • wskazanie uczniowi źródeł informacji na temat elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wdrożenia umiejętności naliczania własnych punktów rekrutacyjnych oraz tworzenia listy preferencji szkół,
 • zapoznanie uczniów z działaniami władz Wrocławia promującymi kształcenie zawodowe,
 • uświadomienie znaczenia trafnego wyboru przyszłej ścieżki edukacyjnej uwzględniającej własne zainteresowania i predyspozycje zawodowe dla osiągnięcia zadowolenia i satysfakcji w życiu.

„Poznaję siebie-poznaję zawody” to nowego program kierowany do klas drugich gimnazjów

Obejmują dwa bloki tematyczne: pierwszy Samopoznanie w ramach, którego uczeń uczy się określać swoje zainteresowania, zdolności, swoje mocne i słabe strony oraz drugi blok Świat zawodów, który wskazuje uczniowi źródła informacji o zawodach, uświadamia konieczność wczesnego zastanawiania się nad swoją przyszłością, obserwowania siebie, swoich zdolności a także analizowania ofert rynku edukacyjnego i rynku pracy pod kątem własnych planów edukacyjno-zawodowych. Treści ujęte w programie w ramach zajęć grupowych odbywają się zarówno w Centrum jak i na terenie gimnazjów.

 

Promowanie zdobywania kwalifikacji”, to zajęcia kierowane do klas pierwszych zasadniczych i klas pierwszych technikum. Główny cel programu to:

 • zapoznanie uczniów z pracowniami CKP w których odbywa się nauka wybranego zawodu a także z umiejętnościami jakie nabędą po realizacji zajęć praktycznych;
 • motywowanie do rozwijania swoich umiejętności zawodowych
  i systematycznego uczestniczenia w zajęciach praktycznych;
 • wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę na temat możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej;

„Zanim wybierzesz”, to program kierowany do licealistów i uczniów technikum:

 • w klasach drugich licealnych wdrażane są umiejętności zaplanowania swojego rozwoju edukacyjno-zawodowego w oparciu o wiedzę o sobie, z rynku pracy i o zawodach, korzystania ze źródeł na temat kierunków studiów lub zapoznania się z ofertą szkół policealnych,
 • w klasach trzecich liceum tematyka zajęć obejmuje szczegółowe informacje na temat rekrutacji na uczelnie wyższe, o istniejącej sytuacji na rynku pracy jak również o sposobach nabywania kompetencji (szczególnie miękkich) wymaganych w wybranym zawodzie a także możliwość poznania własnych predyspozycji zawodowych w kontekście zaplanowanego zawodu,
 • w klasach drugich technikum uczniowie nabywają umiejętność konstruowania własnej strategii rozwoju w zależności od istniejących warunków na rynku pracy, uczą się korzystania ze źródeł ułatwiających obserwowanie rynku pracy i oczekiwań pracodawców, poznają sposoby nabywania kompetencji miękkich wymaganych w wybranym zawodzie,
 • w klasach trzecich technikum zajęcia przygotowują uczniów do zaplanowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej czyli wyboru uczelni wyższej i konkretnego kierunku lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych w drodze różnych innych form kształcenia, zachęcają do dobrego przygotowania się do egzaminu zawodowego.

„Moja kariera zawodowa – moja przyszłość” jest ofertą programową dla klas trzecich zasadniczych i czwartych technikum, której celem jest wspieranie ucznia w podejmowaniu dalszych decyzji edukacyjno-zawodowych ;

-     przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy;

 

„Zdrowy styl życia większą szansą na rynku pracy” którego celem jest:

-        zachęcanie młodzieży do wszechstronnej troski o zdrowie w celu pełnego wykorzystania swojego potencjału w dorosłym życiu;