Ochotnicze Hufce Pracy

Głównym zadaniem ochotnicznych hufców pracy jest pomoc młodzieży niepełnoletniej (od 15 do 18 roku życia) zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wrocławskie Hufce Pracy mieszczą się w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 (wejście od ul. Mazowieckiej). Hufce pracy zapewniają uczestnikom możliwość kontynuacji nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy hufców odbywają przygotowanie […]

Akty prawne

https://www.ore.edu.pl/2011/01/pracownia-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych-akty-prawne/ (dostęp: 18.12.2022 r.)

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Mówiąc o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w pierwszej kolejności mamy na myśli uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Warto zdawać sobie sprawę, iż są to również uczniowie, którzy zostają objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikającą z[1]: 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 5) ze […]

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych we Wrocławiu Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkołach ponadpodstawowych oraz specjalnego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław lub inne organy. Do szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław Rodzic/Opiekun prawny ucznia  składa […]