Droga do zawodu absolwenta szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

Co to są KKZ-y i kogo mogą interesować?

Od 1 września 2012 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie zawodu lub uzupełnienie/poszerzenie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Co to jest kwalifikacja?

W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wyodrębniono kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja zawodowa, to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.
Kwalifikacja zawodowa, to zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza certyfikat wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. 

Przykład 1.
W zawodzie ELEKTRYK wyodrębniono jedną kwalifikację:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Przykład 2.
W zawodzie TECHNIK ELEKTRYK wyodrębniono dwie kwalifikacje:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Przykład 3.
W zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH wyodrębniono dwie kwalifikacje:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Jeżeli jesteś absolwentem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej możesz zdobyć kwalifikację lub zawód poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Jesteś absolwentem liceum ogólnokształcącego?

Możesz uzyskać dyplom zawodowy TECHNIKA w wybranym zawodzie. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (kursów zawodowych) i zdaniu egzaminu zawodowego (egzaminów zawodowych). Powinieneś wiedzieć, że egzamin zawodowy składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Absolwent kursu, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Absolwent kursu (kursów), który posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Przykład 4.
Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK ELEKTRYK wtedy, gdy ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz zda egzaminy zawodowe w zakresie dwóch kwalifikacji:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Przykład 5.
Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH wtedy, gdy ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz zda egzaminy zawodowe w zakresie dwóch kwalifikacji:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent liceum ogólnokształcącego może być zainteresowany zdobyciem tylko jednej kwalifikacji zawodowej (np. w zawodzie technik elektryk – kwalafikacja ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych). Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymuje ‎‎certyfikat tej kwalifikacji zawodowej, wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. W tym przypadku otrzymuje dodatkowo dyplom zawodowy w zawodzie ELEKTRYK i może podjąć zatrudnienie na stanowisku, na którym zdobyte przez niego umiejętności są wystarczające.

 Jesteś absolwentem technikum?

Absolwent technikum może poszerzyć zdobyte kwalifikacje w technikum, wybierając w drodze KKZ inną kwalifikację.

Jesteś absolwentem branżowej szkoły I stopnia?

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w drodze KKZ, szczególnie wówczas, gdy nie znajdzie oferty branżowej szkoły II stopnia, która dawałaby mu możliwość uzyskania tytułu technika w wybranym zawodzie. Uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy zapewni absolwentowi branżowej szkoły I stopnia uzyskanie dodatkowej kwalifikacji, nie zapewni mu jednak tytułu technika, gdyż poza kwalifikacjami zawodowymi konieczne jest posiadanie średniego wykształcenia ogólnego. Może je zdobyć w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Gdzie znajdziesz ofertę KKZ – ów?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe najczęściej organizowane są przez szkoły, gdzie odbywa się kształcenie w danym zawodzie, np. we Wrocławiu w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych przy ul. Worcella 3 we Wrocławiu organizowane są kursy w zawodzie technik ekonomista, w Zespole Szkół nr 6 ul. Nowodworska 70-82, we Wrocławiu w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości oraz w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Kamienna 86 we Wrocławiu w zawodach: kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. O tym, czy KKZ jest organizowany w danym roku szkolnym zawsze pytaj w szkole. Często rozpoczęcie KKZ jest uzależnione od ilości zainteresowanych osób.

Kursy dla absolwentów liceum w placówkach publicznych są bezpłatne.

Ponadto zainteresowani kursami absolwenci mogą poszukiwać informacji na stronie https://kkz.edu.pl/aktualnosci/tag/wroclaw/ .

Poszukując dla siebie oferty KKZ sprawdź:

• Czy na pewno jest to KKZ, który kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną?
• Czy KKZ jest odpłatny?
• Jak długo trwa KKZ (część zajęć może być proponowana w formie on-line)?
• W jakim trybie odbywają się zajęcia (w tygodniu, czy w weekendy)?