Prowadzimy warsztaty dla uczniów (zajęcia grupowe):

Konsultacje indywidualne dla:

Bierzemy udział w zebraniach z rodzicami:

Nasza oferta:

Dla uczniów szkół podstawowych:

dla uczniów klasy siódmej

„Ja w świecie zawodów” – celem programu jest przygotowanie ucznia do świadomego wyboru kierunku kształcenia i wyboru zawodu oraz kształtowanie postaw oczekiwanych przez pracodawców. Efektem zajęć grupowych jest poszerzenie wiedzy uczniów o zawodach, kwalifikacjach, typach szkół ponadpodstawowych, oczekiwaniach rynku pracy a także umiejętność rozpoznania własnych zainteresowań, zdolności i predyspozycji zawodowych.

dla uczniów klasy ósmej

„Poznaję zawody, wybieram szkołę – wrocławska oferta edukacyjna” – celem głównym jest zapoznanie uczniów z systemem szkolnictwa zawodowego i przebiegiem kształcenia zawodowego na przykładzie pracowni CKZ oraz rozwijanie zainteresowań technicznych poprzez zaprezentowanie zastosowania nowych technologii w przemyśle 4.0 w pracowniach Centrum: “Automatyk przyszłości” w “Pracowni nowoczesnych systemów wytwarzania CAD/CAM i CNC”, w “Pracowni kontroli jakości i nowych technologii” oraz w “Pracowni projektowania CAD/CAM i CNC”.

Program obejmuje treści związane z ofertą wrocławskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz informacje o wrocławskim rynku pracy i oczekiwaniach pracodawców oraz ofertą szkół ogólnokształcących. Uczeń poznaje zasady rekrutacji i bierze udział w symulacji obliczania punktów rekrutacyjnych w oparciu o własne (prognozowane) wyniki w nauce w celu oszacowania swoich szans zakwalifikowania się do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Program obejmuje treści pobudzające refleksyjność ucznia w obszarze wiedzy o sobie i trafnego, świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

„Poznaję siebie-poznaję zawody” – program Uczniowie określają swoje zainteresowania, zdolności, mocne i słabe strony. Poznają zawody i korzystają z różnych źródeł informacji na temat zawodów. Efektem udziału w zajęciach jest opanowanie przez ucznia umiejętności planowania swojej przyszłości, analizowania ofert rynku edukacyjnego i rynku pracy, ocena własnych możliwości edukacyjnych.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

dla uczniów klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia i pierwszej klasy technikum;
„Promowanie zdobywania kwalifikacji” – celem programu jest nabycie przez uczniów umiejętności określania celów edukacyjno-zawodowych, poznanie przebiegu praktycznej nauki zawodu w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i motywowanie do określenia korzyści wynikających z wyboru zawodu. Efektem udziału w zajęciach jest poszerzenie przez uczniów wiedzy o wybranym zawodzie. Umiejętność określenia korzyści z wybranego zwodu i zmotywowanie do ukończenia nauki i podnoszenia kwalifikacji.

dla uczniów klasy trzeciej branżowej szkoły I stopnia i technikum:

„Moja kariera zawodowa – moja przyszłość” – celem programu jest wyposażenie uczniów w wiedzę o oczekiwaniach rynku pracy i możliwościach dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Efektem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców i nabycie umiejętności poszukiwania informacji.

dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego i technikum:

„Zanim wybierzesz” – celem programu jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia i wejścia na rynek pracy. Efektem udziału w zajęciach grupowych jest umiejętność wybierania przydatnych informacji do zaplanowania swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej i motywowanie do oceny własnych możliwości rekrutacyjnych do szkół wyższych.

dla uczniów odbywających praktyczną naukę w Centrum:

„Zdrowy styl życia większą szansą na rynku pracy”, którego celem jest motywowanie młodzieży do wszechstronnej troski o zdrowie w celu pełnego wykorzystania swojego potencjału w dorosłym życiu,

Efektem zajęć jest umiejętność uczniów określania korzyści z aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz skutków złego odżywiania i nałogów.

Zespół szkolnych doradców zawodowych oferuje ponadto porady indywidualne dla uczniów i ich rodziców oraz możliwość korzystania z e-poradnictwa na stronie doradców www.doradcy-wroclaw.pl.