Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych we Wrocławiu

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkołach ponadpodstawowych oraz specjalnego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław lub inne organy.

Do szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław Rodzic/Opiekun prawny ucznia  składa w wybranej szkole wniosek o przyjęcie do szkoły. Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej danej szkoły. O zakwalifikowaniu ucznia nie decyduje ilość punktów rekrutacyjnych.

Do wniosku należy załączyć oryginał aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydany przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną.

Do szkół prowadzonych przez inny organ niż Miasto Wrocław, rekrutacja odbywa się według zasad określonych w danej szkole/placówce.

Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół z oddziałami integracyjnymi odbywa się na zasadach ogólnych.

Uwaga: Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół z oddziałami integracyjnymi odbywa się na zasadach ogólnych.

W sprawie orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej można zwrócić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej:

http://www.e-wroclaw.com/e-wroclaw/poradnie
www.ppp1.wroc.pl
www.ppp2.wroc.pl
www.ppp4.wroc.pl
www.ppp9-wroc.pl
www.ppp5.wroc.pl

Szkoły ponadpodstawowe we Wrocławiu dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Szkoły z oddziałami (klasami) integracyjnymi – prowadzone przez gminę Wrocław
Zespół Szkół nr 6
ul. Nowodworska 70-82
54-438 Wrocław
tel. 71 798 69 11
 http://zs6.wroc.pl/
Liceum Ogólnokształcące nr XXXKlasy integracyjne:
klasy liczą maksymalnie 20 uczniów w tym od 3-5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczniowie z wadami słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową
Technikum nr 14Klasy integracyjne: nauka w zawodach technik ekonomista i technik reklamy.Uczniowie z wadami słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową
2. Szkoły specjalne – prowadzone przez gminę Wrocław
Zespół Szkół nr 12
ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław
tel. 71 798 68 88
http://www.zs12.edu.pl/
Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr XXXIIZ zaburzeniami zachowania i emocji.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11
ul. Kamienna 99-101
50-547 Wrocław
71 798 68 35
http://www.sosw11.wroclaw.pl/kontakt
Branżowa Szkoła Specjalna
I stopnia nr 14
Kształci w zawodach:
- kucharz,
- cukiernik,
- ogrodnik,
- stolarz,
- blacharz samochodowy,
- fryzjer,
- murarz-tynkarz,
- pracownik pomocy obsługi hotelowej,
- piekarz,
- sprzedawca.
Z niepełnosprawnością intelektualną; w szkole mogą się również kształcić uczniowie z niepełnosprawnościami, takimi jak: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, uszkodzenia narządu wzroku, słuchu, mowy, a także uczniowie z chorobą przewlekłą.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 10
ul. Parkowa 27
51-616 Wrocław
71 798 68 34 http://www.soswnr10.webd.pl/
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1Prowadzi zajęcia z zakresu:
- gospodarstwa domowego,
- prac ogrodniczych,
- elementów szycia,
- wyrobów rękodzieła.
Uczniowie  z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Zespół Szkół nr 16
ul. Głogowska 30
53-621Wrocław
tel. 71 798-68-83
https://zs16.edu.wroclaw.pl/?page_id=82
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 dla Uczniów z AutyzmemProwadzi zajęcia z zakresu:
- prac biurowych,
- pamiątkarstwa / stolarstwa,
- zajęć kulinarnych, gospodarczych i ogrodniczych.
Szkoła prowadzi edukację dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm oraz niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym).
3. Szkoły specjalne – prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla
Niesłyszących i Słabosłyszących
54-144 Wrocław , ul. Dworska 8
Telefon: 71 353 64 69
http://www.oswdn.wroclaw.pl/
(strona w przebudowie)
https://www.facebook.com/dsoswdn/
Liceum Ogólnokształcące Specjalne
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 15Kształci w zawodach:
- kucharz,
- krawiec,
- operator procesów introligatorskich,
- stolarz,
- fryzjer.
Szkoła Przysposabiająca do PracyProwadzi zajęcia z zakresu prostych prac domowych
Dolnośląski Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Kamiennogórska 16
54-034 Wrocław,
tel. 351 34 68
https://www.oswdn.pl/
Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr XXXII
Technikum Specjalne nr 17technik masażysta
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 16Kształci w zawodach:
- kucharz,
- mechanik–monter maszyn i urządzeń,
- rękodzielnik wyrobów włókienniczych.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do PracyPrzysposobienie do pracy realizujemy poprzez:
- trening czynności dnia codziennego,
- gospodarstwo domowe,
- zajęcia kulinarne,
- produkcja i pielęgnacja roślin,
- podstawy komputera,
- ceramika,
- elementy rękodzielnictwa,
- majsterkowanie.
4. Szkoły specjalne – prowadzone przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji
im. Ks. Marcina Lutra
ul. Ks. Marcina Lutra 2-8 (dawna Wejherowska 28)
54-239 Wrocław
Tel. 71 798 26 00
https://diakonia.pl/
Oferta edukacyjna szkół:
https://szkoly.diakonia.pl/strona-glowna/dzien-otwarty-on-line/
Liceum Ogólnokształcące Specjalne https://szkoly.diakonia.pl/strona-glowna/dzien-otwarty-on-line/
Technikum Ekonomiczne SpecjalneTechnik ekonomista
Branżowa Szkoła I stopnia SpecjalnaKształci w zawodach:
- operator procesów introligatorskich,
- krawiec,
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do PracyProwadzi zajęcia z zakresu:
- funkcjonowania osobistego i społecznego,
- technik użytkowych,
- technik komputerowych,
- kwiaciarstwa – ogrodnictwa,
- gospodarstwa domowego.
(dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym).