Zeszłoroczna oferta szkół ponadpodstawowych oraz symulator punktowy do ćwiczeń dla ósmoklasistów

http://test-rekrutacje.edu.wroclaw.pl/

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 1. Wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki
 2. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów.

Kryteria - egzamin ósmoklasistywyniki z egzaminu ósmoklasisty w %punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego(max) 100%x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki(max) 100%x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego(max) 100%x 0,30 = 30 pkt
max100 pkt
Kryteria - świadectwopunkty w postępowaniu rekrutacyjnym
ocena z języka polskiego(max) 18 pkt
ocena z matematyki(max) 18 pkt
ocena z I przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową(max) 18 pkt
ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową(max) 18 pkt
aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 pkt
szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych(max) 18 pkt
max100 pkt
Razem

200 pkt

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/