UWAGA!!! - aktualizacja 22 czerwca 2017r.

Jak wpisać do systemu elektronicznej rekrutacji wyniki egzaminów gimnazjalnych, oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum?
Wprowadzanie wyników egzaminu, ocen i os[...]
Dokument PDF [514.1 KB]

W okresie od 23.06 do 27.06.2017 r. (do godz. 15.00) kandydaci uzupełniają elektronicznie wniosek o wyniki egzaminów gimnazjalnych, o oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Na tym etapie nie ma już możliwości zmiany listy preferencji.

 

UWAGA! Szczegóły dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych znajdują się na stronie www.edu.wroclaw.pl w zakładce "Zasady naboru".

Dyżury doradców zawodowych w okresie wakacyjnym
 w Centrum Kształcenia Praktycznego, przy ul. Strzegomskiej 49a

 

Termin:

Godziny otwarcia:

26.06.2017-27.06.2017

9:00-14:00

07.07.2017

9:00-14:00

18.07.2017-21.07.2017

9:00-14:00

14.08.2017

9:00-14:00

24.08.2017-31.08.2017

9:00-14:00

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018, prowadzonych przez miasto Wrocław

HARMONOGRAM – REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
nabór I - rekrutacja elektroniczna

 

do 21.06.2017 r.

Składanie do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosków o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia (dot. wyłącznie kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

1-21.06.2017 r.
(do godz. 15.00)

Generowanie wniosków w systemie elektronicznym, wskazanie oddziałów w maksymalnie trzech wybranych szkołach, ustalanie i wprowadzanie ewentualnych zmian preferencji, zaznaczanie dodatkowych kryteriów, drukowanie wniosków. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

23 – 27.06.2017 r.
(do godz. 15:00)

Uzupełnienie, na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, danych w elektronicznym wniosku. Dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 7.07.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 10.07.2017 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

Niezwłocznie po ogłoszeniu
przez szkołę list kandydatów
zakwalifikowanych i nieza-kwalifikowanych, nie później niż do 18.07.2017 r. (do godz. 15:00)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, tj. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanego przez lekarza medycyny pracy kandydatowi do technikum lub branżowej szkoły I stopnia.

 19.07.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA!!! Jak wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej!

Wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do szkoły I wyboru do dnia 21.06.2017 r. (do godz. 15.00)

Wzór wydrukowanego wniosku.pdf
Dokument PDF [75.0 KB]

Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania przez lekarzy medycyny pracy dla kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia. 

Lekarze medycyny pracy 2017.pdf
Dokument PDF [124.1 KB]

Nabór uzupełniający – rekrutacja bez narzędzi elektronicznych, na zasadach takich, jak w I naborze

19.07.2017 r.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.edu.wroclaw.pl

do 24.07.2017 r.
(w godzinach pracy
sekretariatów szkolnych)

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 24.07.2017 r.
(w godzinach pracy
sekretariatów szkolnych)

Składanie pisemnych deklaracji przystąpienia do sprawdzianów w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

Najpóźniej w dniu
przeprowadzania próby
sprawności fizycznej
(w godzinach pracy
sekretariatów szkolnych)

Dotyczy kandydatów do oddziałów sportowych: Dostarczenie do szkoły orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

do 27.07.2017 r.

Dodatkowe postępowania kwalifikacyjne do oddziałów, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

do 28.07.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych/innych.

14.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14.08.2017 r. (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

do 23.08.2017 r. (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

24.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31.08.2017 r.

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba kandydatów.

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych - aktualizacja 20 czerwca 2017 r.
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych n[...]
Prezentacja Power Point [5.5 MB]
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Zarządzenie Nr 6 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 roku. z sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/17 w województwie dolnośląskim.
Zarządzenie Kuratora Oświaty w sprawie w[...]
Dokument PDF [2.0 MB]