UWAGA! Ważne daty związane z zakończeniem rekrutacji do samorządowych szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia na rok szk. 2014/2015
 

 

Nabór I - rekrutacja elektroniczna – cd.

 

do 03.07.2014 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół, możliwość sprawdzenia wyników kwalifikacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji      

 

do 07.07.2014 r. (do godz. 15.00) - składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.  

 UWAGA! Złożenie oryginałów wymaganych dokumentów jest jednocześnie oświadczeniem potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole. 

 

do 08.07.2014 r. - ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkole I wyboru, możliwość sprawdzenia ostatecznych wyników rekrutacji w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji

 

 

Nabór II – rekrutacja bez narzędzi elektronicznych, na zasadach takich, jak w I naborze

 

08.07.2014 r. - ogłoszenie II naboru przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.edu.wroclaw.pl

 

08 - 10.07.2014 r. (do godz. 14.00) - składanie wniosków i kopii dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami (tylko kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół)

 

10.07.2014 r. godz. 16.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach przeprowadzających II nabór

 

do 11.07.2014 r. (do godz. 12.00) - składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

 

11.07.2014 r. (do godz. 15.00) - ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkołach przeprowadzających II nabór

 

29.08.2014 r. - zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba kandydatów (czyli w szkołach, w których będą jeszcze wolne miejsca).

 

Uwaga: W II naborze kandydat może złożyć wniosek i kopie wymaganych dokumentów (takich samych dokumentów, jakie składał w I naborze) do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych, w których są wolne miejsca. Do każdej wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kandydat składa osobny wniosek wraz z kopiami wymaganych dokumentów. 

Jak przeglądać ofertę szkół ponadgimnazjqalnych na rok szkolny 2014/2015

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - prezentacja dla rodziców
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH -[...]
Prezentacja Power Point [7.3 MB]

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej się w zawodach powinien odpowiednio wcześniej pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Poniżej link z wykazem placówek, które będą realizować badania:

http://dwomp.pl/pliki/uczniowie%20wykaz%20placowek.pdf

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Zarządzenie nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad i terminów rekrutacji

Rok szkolny 2014/2015
Zadzadzenie_Dolnoslaskiego_Kuratora_Oswi[...]
Dokument PDF [3.3 MB]

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku

 

Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół:

 • trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
  dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu technika, a także
  uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia
  uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu
  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

 

Ponadto od 1 września 2012 roku funkcjonują następujące szkoły:

 

 • trzyletnia szkoła specjalna
       przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
       umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
       sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
       potwierdzającego przysposobienie do pracy,
 • trzyletnie liceum ogólnokształcące dla
       dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości
       po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • szkoła policealna dla osób posiadających
       wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego
       kwalifikacje zawodowe.

 

LIKWIDACJE

 

Z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego
technikum uzupełniającego dla młodzieży.

 

Z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla
dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

 

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

 

W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje zawodowe

 

Kwalifikacja zawodowa to zasób wiadomości i
zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania
lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

 

Kwalifikacje zawodowe
to zestaw oczekiwanych efektów 
kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję
egzaminacyjną, po zdaniu 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205,poz. 1206) 

Liczba odwiedzin witryny www.doradcy-wroclaw.pl

Comiesięczna aktualizacja danych
Liczba odwiedzin witryny w okresie rekru[...]
Dokument PDF [291.1 KB]