Aktualne zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazja[...]
Dokument PDF [97.5 KB]

KOMUNIKAT! Kandydat do technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej powinien odpowiednio wcześniej pobrać w sekretariacie tych szkół skierowanie na badania lekarskie, które będą realizowane w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu przy ulicy Oławskiej 14. http://www.dwomp.pl/badania-uczniow,-studentow/

Aktualne Zarządzenie nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad i terminów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.
Zarządzenie_Dolnośląskiego_Kuratora_Oswi[...]
Dokument PDF [4.9 MB]
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - uaktualniona prezentacja dla rodziców
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH -[...]
Prezentacja Power Point [12.8 MB]

PROPOZYCJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO

DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH GIMNAZJUM

 

1. Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego dla wszystkich uczniów kl. trzecich gimnazjum.

 

Tematyka zajęć

Forma pracy

Miejsce zajęć

Czas trwania zajęć

Warunki techniczne

Oferta edukacyjna wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne we Wrocławiu.

Zasady rekrutacji.

Zajęcia z całym oddziałem

Sala dydaktyczna

45 min.

Komputer i projektor multimedialny dla doradcy

Test predyspozycji zawodowych

Zajęcia z podziałem na dwie grupy

Pracownia komputerowa lub sala dydaktyczna

45 min.

W obu przypadkach komputer i projektor multimedialny dla doradcy

Internetowy informator edukacyjny - symulacja wyboru szkoły i obliczania punktów rekrutacyjnych

Zajęcia z podziałem na dwie grupy

Pracownia komputerowa

45 min.

Komputery z dostępem do Internetu i projektor multimedialny dla doradcy

 

2. Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów kl. trzecich gimnazjum, którzy zainteresowani są kształceniem zawodowym.

 

Tematyka zajęć

Forma pracy

Miejsce zajęć

Czas trwania zajęć

Warunki techniczne

Oferta edukacyjna wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych.

Szkolnictwo ponadgimnazjalne we Wrocławiu.

Zasady rekrutacji.

Zajęcia z całym oddziałem

Sala dydaktyczna

45 min.

Komputer i projektor multimedialny dla doradcy

Test predyspozycji zawodowych

Zajęcia z podziałem na dwie grupy

Pracownia komputerowa lub sala dydaktyczna

45 min.

W obu przypadkach komputer i projektor multimedialny dla doradcy

Internetowy informator edukacyjny - symulacja wyboru szkoły i obliczania punktów rekrutacyjnych

Zajęcia z podziałem na dwie grupy

Pracownia komputerowa

45 min.

Komputery z dostępem do Internetu i projektor multimedialny dla doradcy

Prezentacja zawodów nauczanych w CKP

Zajęcia z podziałem na grupy

Pracownie i laboratoria CKP

45 min.

 

 

3. Zajęcia skrócone na lekcji wychowawczej.

 

Tematyka zajęć

Forma pracy

Miejsce zajęć

Czas trwania zajęć

Warunki techniczne

System szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Źródła informacji o wrocławskich szkołach ponadgimnazjalnych i zasadach rekrutacji.

Zajęcia z całym oddziałem

Sala dydaktyczna

45 min.

Komputer z dostępem do Internetu i projektor multimedialny dla prowadzącego zajęcia.

Analiza wyników rekrutacji z poprzednich lat.

Oferta edukacyjna wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych.

Obliczanie punktów rekrutacyjnych. Przygotowywanie przykładowej listy preferencji

Zajęcia w grupach

Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

45 min.

Dodatkowo komputer z dostępem do Internetu i projektor multimedialny dla prowadzącego zajęcia.

Logowanie się do systemu rekrutacji.

Wypełnianie elektronicznej wersji wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Zajęcia w grupach

Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

45 min.

Dodatkowo komputer z dostępem do Internetu i projektor multimedialny dla prowadzącego zajęcia.

 

 

 1. Konsultacje indywidualne dla uczniów i ich rodziców.

 

 

Kontakt do wrocławskich doradców zawodowych na stronie http://www.doradcy-wroclaw.pl w zakładce „Doradcy we Wrocławiu”.

 

Kontakt do doradców w CKP: tel. (71) 373 57 04 wew. 67 lub e-mail: info@doradcy-wroclaw.pl

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA_ 05.02.2015[...]
Dokument PDF [365.3 KB]

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku

 

Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół:

 • trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
  dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu technika, a także
  uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia
  uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu
  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

 

Ponadto od 1 września 2012 roku funkcjonują następujące szkoły:

 

 • trzyletnia szkoła specjalna
       przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
       umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
       sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
       potwierdzającego przysposobienie do pracy,
 • trzyletnie liceum ogólnokształcące dla
       dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości
       po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • szkoła policealna dla osób posiadających
       wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego
       kwalifikacje zawodowe.

 

LIKWIDACJE

 

Z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego
technikum uzupełniającego dla młodzieży.

 

Z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla
dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

 

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

 

W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje zawodowe

 

Kwalifikacja zawodowa to zasób wiadomości i
zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania
lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

 

Kwalifikacje zawodowe
to zestaw oczekiwanych efektów 
kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję
egzaminacyjną, po zdaniu 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205,poz. 1206) 

Liczba odwiedzin witryny www.doradcy-wroclaw.pl

Comiesięczna aktualizacja danych
Liczba odwiedzin witryny od stycznia do [...]
Dokument PDF [270.9 KB]