Dyżury doradców zawodowych w okresie wakacyjnym
 w Centrum Kształcenia Praktycznego, przy ul. Strzegomskiej 49a 

 

Telefon kontaktowy 71 798 67 00 wew. 116 lub 142 albo 141

 

Termin:

Godziny otwarcia:

26.06.2017-27.06.2017

9:00-14:00

07.07.2017

9:00-14:00

17.07.2017-21.07.2017

9:00-14:00

14.08.2017

9:00-14:00

24.08.2017-31.08.2017

9:00-14:00

Uwaga!!! Kandydaci, którzy chcą brać udział w naborze uzupełniającym (w tzw. drugim naborze)

 

W dniu 19 lipca na stronie www.edu.wroclaw.pl umieszczona została, w zakładce REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, lista wolnych miejsc we wrocławskich szkołach ponadgimnazjalnych. Kandydaci, przystępując do naboru uzupełniającego, wybierają maksymalnie trzy szkoły, w których są wolne miejsca i dostarczają osobno do każdej szkoły do dnia 24 lipca wniosek w formie papierowej o przyjęcie do szkoły oraz kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W dniu 14 sierpnia szkoły wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 

Uwaga!!! Kandydaci, którzy w drugim naborze zakwalifikują się do technikum lub do branżowej szkoły I stopnia

 

Kandydat, który zakwalifikuje się do technikum lub do branżowej szkoły I stopnia musi zgłosić się do tej szkoły  w dniu 14 sierpnia po skierowanie do lekarza medycyny pracy, następnie zarejestrować się do jednej ze wskazanych (poniżej) przychodni. Do lekarza medycyny pracy kandydat udaje się z rodzicem w takim terminie, by zaświadczenie od lekarza dostarczyć do szkoły do dnia 23 sierpnia 2017 r. wraz z oryginałami świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Wizyta u lekarza medycyny pracy jest bezpłatna.

 

 

Lekarze medycyny pracy 2017.pdf
Dokument PDF [124.1 KB]

HARMONOGRAM naboru uzupełniającego (tzw. drugiego naboru) – rekrutacja bez narzędzi elektronicznych, na zasadach takich, jak w I naborze

19.07.2017 r.

Ogłoszenie naboru uzupełniającego przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze. Wykaz wolnych miejsc zostanie umieszczony na stronie: www.edu.wroclaw.pl

do 24.07.2017 r.
(w godzinach pracy
sekretariatów szkolnych)

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 24.07.2017 r.
(w godzinach pracy
sekretariatów szkolnych)

Składanie pisemnych deklaracji przystąpienia do sprawdzianów w szkołach, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

Najpóźniej w dniu
przeprowadzania próby
sprawności fizycznej
(w godzinach pracy
sekretariatów szkolnych)

Dotyczy kandydatów do oddziałów sportowych: Dostarczenie do szkoły orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

do 27.07.2017 r.

Dodatkowe postępowania kwalifikacyjne do oddziałów, w których będzie przeprowadzone dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

do 28.07.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu kompetencji językowych/innych.

14.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14.08.2017 r. (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

do 23.08.2017 r. (w godzinach pracy sekretariatów szkolnych)

Składanie oryginałów wymaganych dokumentów w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

24.08.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31.08.2017 r.

Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się maksymalna liczba kandydatów.

   

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych n[...]
Prezentacja Power Point [5.5 MB]
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Zarządzenie Nr 6 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 roku. z sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/17 w województwie dolnośląskim.
Zarządzenie Kuratora Oświaty w sprawie w[...]
Dokument PDF [2.0 MB]