UWAGA! W dniu 2.07.2015 r. będzie możliwość sprawdzenia wyników kwalifikacji w szkole pierwszego wyboru lub na stronie www.edu.wroclaw.pl. Kandydat, który zakwalifikował się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku, zanosi do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.07.2015 r. do godziny 15.00. Jeśli kandydat nie zakwalifikował się do żadnej ze szkół wskazanych we wniosku, przystępuje do naboru drugiego (uzupełniającego). Wykaz wolnych miejsc

w szkołach zostanie umieszczony na stronie: www.edu.wroclaw.pl w dniu 7.07.2015 r.

KOMUNIKAT Harmonogram II naboru i przykładowe podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

UWAGA!  Lista placówek służby zdrowia które realizują badania lekarskie kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych i techników we Wrocławiu. http://dwomp.pl/pliki/uczniowie_placowki2015.pdf

Instrukcja jak przeglądać ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016 wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych
INSTRUKCJA Jak przeglądać oferte edukacy[...]
Dokument PDF [1.6 MB]
Aktualne zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazja[...]
Dokument PDF [97.5 KB]
Aktualne Zarządzenie nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad i terminów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.
Zarządzenie_Dolnośląskiego_Kuratora_Oswi[...]
Dokument PDF [4.9 MB]
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - uaktualniona prezentacja dla rodziców
REKRUTACJA DO SZK PONADGIM - wersja bez [...]
Prezentacja Power Point [12.2 MB]

Schemat szkolnictwa ponadgimnazjalnego

 

Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół:

 • trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
  dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu technika, a także
  uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia
  uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu
  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

 

Ponadto od 1 września 2012 roku funkcjonują następujące szkoły:

 

 • trzyletnia szkoła specjalna
       przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
       umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
       sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
       potwierdzającego przysposobienie do pracy,
 • trzyletnie liceum ogólnokształcące dla
       dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości
       po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • szkoła policealna dla osób posiadających
       wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego
       kwalifikacje zawodowe.

 

LIKWIDACJE

 

Z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego
technikum uzupełniającego dla młodzieży.

 

Z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla
dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

 

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

 

W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje zawodowe

 

Kwalifikacja zawodowa to zasób wiadomości i
zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania
lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

 

Kwalifikacje zawodowe
to zestaw oczekiwanych efektów 
kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję
egzaminacyjną, po zdaniu 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205,poz. 1206) 

Liczba odwiedzin witryny www.doradcy-wroclaw.pl

Comiesięczna aktualizacja danych
Liczba odwiedzin witryny www.doradcy-wro[...]
Dokument PDF [131.7 KB]