Uwaga Gimnazjaliści z Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej!

 

Odpowiadając na prośby nauczycieli- opiekunów zespołów biorących udział w konkursie "Zawodowo wystartuj w przyszłość" organizatorzy konkursu wydłużają czas przesyłania zgłoszeń 
do 07 listopada 2014r. 

1. W zakładce REKRUTACJA znajdują się wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku 2014.

2. Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu  wiedzy o zawodach „Zawodowo wystartuj w przyszłość”.

Więcej informacji w zakładce KONKURS.

 

Zapraszamy też do udziału uczniów gimnazjum, którzy brali udział w poprzedniej edycji konkursu.

 

Zarządzenie nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad i terminów rekrutacji

Rok szkolny 2014/2015
Zadzadzenie_Dolnoslaskiego_Kuratora_Oswi[...]
Dokument PDF [3.3 MB]

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - prezentacja dla rodziców
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH -[...]
Prezentacja Power Point [7.3 MB]

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku

 

Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół:

 • trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
  dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu technika, a także
  uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia
  uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu
  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

 

Ponadto od 1 września 2012 roku funkcjonują następujące szkoły:

 

 • trzyletnia szkoła specjalna
       przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
       umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
       sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa
       potwierdzającego przysposobienie do pracy,
 • trzyletnie liceum ogólnokształcące dla
       dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości
       po zdaniu egzaminu maturalnego,
 • szkoła policealna dla osób posiadających
       wykształcenie średnie, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego
       kwalifikacje zawodowe.

 

LIKWIDACJE

 

Z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego
technikum uzupełniającego dla młodzieży.

 

Z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla
dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

 

KWALIFIKACJE
ZAWODOWE

 

W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje zawodowe

 

Kwalifikacja zawodowa to zasób wiadomości i
zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania
lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

 

Kwalifikacje zawodowe
to zestaw oczekiwanych efektów 
kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję
egzaminacyjną, po zdaniu 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205,poz. 1206) 

Liczba odwiedzin witryny www.doradcy-wroclaw.pl

Comiesięczna aktualizacja danych
Liczba odwiedzin witryny w okresie rekru[...]
Dokument PDF [291.1 KB]