Szukaj
Close this search box.
Harmonogram rekrutacji
Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji
Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Zeszłoroczna oferta szkół ponadpodstawowych oraz symulator punktowy do ćwiczeń dla ósmoklasistów

http://test-rekrutacje.edu.wroclaw.pl/

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 1. Wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki
 2. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów.

Kryteria - egzamin ósmoklasisty wyniki z egzaminu ósmoklasisty w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego (max) 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki (max) 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego (max) 100% x 0,30 = 30 pkt
max 100 pkt
Kryteria - świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
ocena z języka polskiego (max) 18 pkt
ocena z matematyki (max) 18 pkt
ocena z I przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową (max) 18 pkt
ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową (max) 18 pkt
aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego 3 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (max) 18 pkt
max 100 pkt
Razem

200 pkt

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

System szkolnictwa w Polsce

Przykład 1. Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)

Przykład 2. Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika elektryka (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)

Przykład 3. Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika mechanika (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)

Przykład 4. Ścieżki umożliwiające uzyskanie tytułu technika logistyka (po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz po ukończeniu wybranej szkoły)

Szkoły ponadpodstawowe we Wrocławiu
Licea ogólnokształcące

Licea ogólnokształcące

Nazwa szkołyAdres szkoły we WrocławiuOferta i warunki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
Liceum Ogólnokształcące nr Iul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9https://lo1.wroc.pl/rekrutacja,53,pl
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskichul. Parkowa 18-26https://lo2.wroc.pl/art,1166,oferta-rekrutacyjna-na-rok-szkolny-20242025
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza ul. Składowa 5https://lo3.wroc.pl/rekrutacja-2024-2025/
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiegoul. Stacha Świstackiego 12-14https://lo4.wroc.pl/profile-klas,69,pl
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiegoul. Kuronia 14https://lo5.wroc.pl/dla-kandydatow/profile-klas-vlo/
Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusaul. Hutnicza 45https://lo6.wroc.pl/oferta-edukacyjna-20212022.html
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiegoul. Krucza 49http://www.lo7.wroc.pl/index.php/planowane-klasy
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustegoul. Zaporoska 71https://lo8wroclaw.edupage.org/a/rekrutacja
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiegoul. ks. Piotra Skargi 31https://www.lo9.wroc.pl/index.php/rekrutacja/375-rekrutacja-2024-2025-ix-lo-wroclaw
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiejul. Piesza 1http://www.lo10.wroc.pl/oferta-edukacyjna/
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Stanisława Konarskiegoul. Spółdzielcza 2ahttps://lo11.wroclaw.pl/rekrutacja-24-25#goheader
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobregopl. Orląt Lwowskich 2ahttps://lo12.wroc.pl/dla-kandydata/oferta-edukacyjna/
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredryul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37https://www.lo13.wroc.pl/p/Rekrutacja#
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiejal. Aleksandra Brücknera 10https://lo14.wroc.pl/rekrutacja-do-liceum-ogolnoksztalcacego-nr-xiv-na-rok-szkolny-20242025,123,pl
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiegoul. Wojrowicka 58https://loxv.wroclaw.pl/rekrutacja-warunki-przyjecia/
Liceum Ogólnokształcące nr XVIul. Mikołaja Reja 3https://www.zs8.wroc.pl/nasze-klasy/
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiejul. Tęczowa 60http://wp.lo17.wroc.pl/rekrutacja/rekrutacja/
Liceum Ogólnokształcące nr XXIVul. Drukarska 50https://www.drukarska.net/rekrutacja/liceum
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXXul. Nowodworska 70-82https://zs6.wroc.pl/strefa-ucznia/oferta-edukacyjna/
Lista Liceów Ogólnokształcących we Wrocławiu z wyszczególnieniem nauczanych zawodów, adresów i stron internetowych.
Szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie

Technika

Nazwa zespołu szkół Technikum Adres Zawody Oferta i warunki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
Zespół Szkół Nr 1 T nr 1 Słubicka 29/33 technik informatyk
technik handlowiec
technik reklamy
technik przemysłu mody
https://www.zs1.wroc.pl/nabor/nabor-dla-absolwentow-szkoly-podstawowej/
Zespół Szkół Nr 2 T nr 2 Borowska 105 technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
technik mechatronik
https://zs2.wroclaw.pl/rekrutacja,108,pl
Zespół Szkół Nr 18 T nr 3 Mł. Techników 58 technik energetyk
technik mechanik
technik mechatronik
technik elektryk
technik chłodnictwa i klimatyzacji technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik urządzeń dźwigowych
http://www.zs18.wroc.pl/branza-mechaniczna/
Zespół Szkół ZawodowychNr 5 T nr 5 Dawida 5/7 technik usług fryzjerskich technik handlowiec https://www.szkolamistrzow.info/
Lotnicze Zakłady Naukowe T nr 6 Kiełczowska 43 technik mechanik
technik automatyk
technik mechatronik
technik mechanik lotniczy
technik eksploatacji portów i terminali
technik logistyk – oddział przygotowania wojskowego
technik lotniskowych służb operacyjnych
https://lzn.pl/rekrutacja/
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych T nr 7 Haukego-Bosaka 21 technik teleinformatyk
technik informatyk
technik robotyk
technik elektronik
https://zstie.edu.pl/dla-kandydata/
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących T nr 8 Drukarska 50 technik ekonomista
technik handlowiec
technik rachunkowości
https://www.drukarska.net/rekrutacja/technikum
Zespół Szkół Gastronomicznych T nr 9 Kamienna 86 technik żywienia i usług gastronomicznych
technik usług kelnerskich
technik hotelarstwa
technik organizacji turystyki
https://zsg.wroclaw.pl/kandydaci/rektutacja/www.drukarska.net/rekrutacja/technikum
Elektroniczne Zakłady Naukowe T nr 10 Braniborska 57 technik informatyk
technik automatyk
technik mechatronik
technik elektronik
technik programista
https://ezn.edu.pl/wp-content/uploads/2024/01/Strona_EZN_GRUPY-REKRUTACYJNE-23_24.pdf
Zespół Szkół Budowlanych T nr 11 Grabiszyńska 236 technik geodeta
technik budownictwa
technik dekarstwa
technik aranżacji wnętrz
https://www.zsb.wroc.pl/a/nabor-20242025
Zespół Szkół Logistycznych T nr 12 Dawida 9/11 technik spedytor
technik logistyk
technik eksploatacji portów i terminali
technik transportu kolejowego
technik elektroenergetyk
https://www.logistyk-zsl.wroclaw.pl/index.php/rekrutacja
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych T nr 13 Worcella 3 technik ekonomista
technik rachunkowości
technik reklamy
https://zsea.wroclaw.szkolnastrona.pl/p,26,dla-kandydatow
Zespół Szkół nr 6 T nr 14 Nowodworska 78/82 technik ekonomista (oddział integracyjny)
technik reklamy (oddział integracyjny)
https://zs6.wroc.pl/strefa-ucznia/oferta-edukacyjna/
Technikum nr 15 T nr 15 Skwierzyńska 1/7 technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik fotografii i multimediów
technik reklamy
technik ochrony środowiska
technik analityk
https://t15.wroclaw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/
Zespół Szkół Nr 3 T nr 16 Szkocka 64 technik organizacji turystyki
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik rachunkowości
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik architektury krajobrazu – ogrodnik miejski
technik hotelarstwa – klasa dwujęzyczna (j.angielski)technik organizacji turystyki – klasa dwujęzyczna (j.angielski)
technik ogrodnik – uprawa winorośli i prowadzenie winnicy
https://zs3wroc.edupage.org/a/rekrutacja-20232024?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyNiZzdWJwYWdlPTA%3D
Technikum nr 18 T nr 18 Ślężna 2-24 technik weterynarii
technik optyk technik ortopeda
https://www.t18.wroclaw.pl/dlauczniow/rekrutacja
Zespół Szkół nr 8 T nr 19 M. Reja 3 technik informatyk                               https://www.zs8.wroc.pl/rekrutacja-kandydaci-tech/

Lista Techników we Wrocławiu z wyszczególnieniem nauczanych zawodów, adresów i stron internetowych.

Branżowe szkoły I stopnia

Nazwa zespołu szkół Numer BS I stopnia Adres Zawody Oferta i warunki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych BS I nr 1 Haukego-Bosaka 21 elektronik https://zstie.edu.pl/dla-kandydata/
Zespół Szkół Nr 2 BS I nr 2 Borowska 105 mechanik pojazdów samochodowych
kierowca
mechanik
elektromechanik pojazdów samochodowych
blacharz samochodowy
lakiernik samochodowy
mechanik motocyklowy
https://zs2.wroclaw.pl/rekrutacja,108,pl
Zespół Szkół Nr 18 BS I nr 3 Mł. Techników 58 operator obrabiarek skrawających
mechanik monter maszyn i urządzeń
elektryk
elektromechanik-ślusarz
http://www.zs18.wroc.pl/branza-mechaniczna/
Zespół Szkół Budowlanych BS I nr 4 Grabiszyńska 236 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie https://www.zsb.wroc.pl/a/nabor-20242025
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 BS I nr 5 Dawida 5/7 fryzjer
murarz-tynkarz
piekarz
kucharz
cukiernik
mechanik pojazdów samochodowych
sprzedawca
stolarz
elektryk
elektromechanik pojazdów samochodowych
tapicer
krawiec
fotograf
blacharz samochodowy
lakiernik samochodowy
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
https://www.szkolamistrzow.info/
Lotnicze Zakłady Naukowe BS I nr 6 Kiełczowska 43 operator obrabiarek skrawających
mechatronik
https://lzn.pl/rekrutacja/
Zespół Szkół Logistycznych BS I nr 12 Dawida 9-11 magazynier logistyk https://www.logistyk-zsl.wroclaw.pl/index.php/rekrutacja
Zespół Szkół Gastronomicznych BS I nr 9 Kamienna 86 kucharz https://zsg.wroclaw.pl/kandydaci/rektutacja/
Zespół Szkół Nr 1 BS I nr 10 Słubicka 29/33 sprzedawca
krawiec
https://www.zs1.wroc.pl/nabor/nabor-dla-absolwentow-szkoly-podstawowej/

Lista Szkół Branżowych we Wrocławiu z wyszczególnieniem nauczanych zawodów, adresów i stron internetowych.

Zawody nauczane we Wrocławiu

Zawody nauczane we Wrocławiu

Zawód Film o zawodzie
automatyk Brak filmu
blacharz samochodowy https://youtu.be/zGrAxNfpmKk
cukiernik https://youtu.be/M1tXbstfPwo
dekarz https://www.youtube.com/watch?v=1OtuQHXiIFQ
elektromechanik https://youtu.be/FWOilYzw5Yg
elektromechanik pojazdów samochodowych https://youtu.be/Nqi3FoFcwdQ
elektryk https://youtu.be/cehSO5DDUTI
fotograf https://youtu.be/X81I9sXZsVE
fryzjer https://youtu.be/IMWcZNwi5A8
fryzjer-barber Brak filmu
kierowca mechanik https://www.youtube.com/watch?v=pv_ABrUvIJg
krawiec https://youtu.be/oHyuiFL4Oqk
kucharz https://youtu.be/rCMme7JiGlY
Lakiernik samochodowy https://www.youtube.com/watch?v=Tcm9YWkIji0
mechanik-monter maszyn i urządzeń https://youtu.be/oQYxgULtKDU
mechanik motocyklowy https://youtu.be/lkNkJHYNXkQ
mechanik pojazdów samochodowych https://youtu.be/jXbTzNEDuxA
mechatronik https://youtu.be/LH3o9a9zV1Y
elektronik https://youtu.be/KRyzlj3efCw
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie https://youtu.be/KMuv63kl5iI
murarz-tynkarz https://youtu.be/4FwpbDriYUo
operator obrabiarek skrawających https://youtu.be/XdBQ5UnHUK4
piekarz https://youtu.be/YcM0PavGZbk
sprzedawca https://youtu.be/uDlu0jFg7iY
stolarz https://youtu.be/e1BEy8S7hOM
ślusarz https://youtu.be/AFZMN5O96_k
tapicer https://youtu.be/p3CqqeSw6Ag
technik fotografii i multimediów https://youtu.be/1SoS69zoycY
kelner Brak filmu
technik eksploatacji portów i terminali https://youtu.be/-CU4O9wkvzI
technik transportu kolejowego https://youtu.be/u0aieGetUMU
technik pojazdów samochodowych https://youtu.be/24DrXjst4Aw
technik analityk https://youtu.be/o7ZXnPgy6eY
technik budownictwa https://youtu.be/hl8m7vE_aG8
technik grafiki i poligrafii cyfrowej https://youtu.be/FEXpGr8U1So
technik ekonomista https://youtu.be/_mxZ9sq4vM0
technik elektronik https://youtu.be/_q2GYnT2Q9o
technik elektryk https://youtu.be/Y_ySVALbk64
technik elektroenergetyk transportu szynowego https://youtu.be/kxLYcPxgaJc
technik geodeta https://youtu.be/pvdPR8JH0uo
technik handlowiec https://youtu.be/0eVOcqgi67A
technik hotelarstwa https://youtu.be/EDk4h9MA6A0
technik informatyk https://youtu.be/kIETJSF8Oyo
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej https://youtu.be/ZZ2pSbtywhw
technik logistyk https://youtu.be/LOJ2gSPc19Q
technik mechanik https://youtu.be/x2TeqYgbZG4
technik mechanik lotniczy https://youtu.be/JuIcF_pZrv8
technik mechatronik https://youtu.be/H7HCMYR0NLA
technik organizacji turystyki https://youtu.be/BEH7-vJta6c
technik optyk https://youtu.be/1VNLTpnEKtE
technik ochrony środowiska https://youtu.be/77CjIgkAv3c
technik reklamy https://youtu.be/FbAeNfLOL5Y
technik spedytor https://youtu.be/FzwNGV0Pxag
technik przemysłu mody https://youtu.be/4eeR0JhIXJo
technik teleinformatyk https://youtu.be/mIgVPStUh5Y
technik usług fryzjerskich https://youtu.be/VcY60rLgA-M
technik żywienia i usług gastronomicznych https://youtu.be/R-jlJM5Iumc
technik urządzeń dźwigowych https://youtu.be/trOjf9fXDMQ
technik chłodnictwa i klimatyzacji https://youtu.be/7g13XE-W9VQ
technik lotniskowych służb operacyjnych https://www.youtube.com/watch?v=uuS-BbcjiiA
magazynier-logistyk https://www.youtube.com/watch?v=jmVSOGcTaWU
technik żeglugi śródlądowej https://vimeo.com/335381261 
technik architektury krajobrazu https://www.youtube.com/watch?v=sCqod3pWyOg
technik automatyk https://www.youtube.com/watch?v=0YuKOb1xnIU
technik energetyk https://www.youtube.com/watch?v=qBjO_MeSEa0
technik ortopeda https://www.youtube.com/watch?v=UiUXq57VDak
technik programista https://www.youtube.com/watch?v=55e1sW_ggjo&t=1s
technik usług kelnerskich https://youtu.be/HZzNoR7p4Do
technik weterynarii https://www.youtube.com/watch?v=JbfazqDwkHY
technik rachunkowości https://www.youtube.com/watch?v=sgddfPTBR7g
technik robotyk brak filmu
technik ogrodnik

Zawody nauczane we Wrocławiu

Drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu

Drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych we Wrocławiu

Szkoła: Drzwi otwarte:
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny12.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich20.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza13.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego06.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego
Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa20.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego13.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego06.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego27.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej13.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. Stanisława Konarskiego23.03.2024
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego20.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry20.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej06.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego
Liceum Ogólnokształcące nr XVI06.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej13.03.2024
20.04.2024
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV13.04.2024
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX09.04.2024
Nazwa zespołu szkół:TechnikumDni otwarte:
Zespół Szkół Nr 1T nr 1
Zespół Szkół Nr 2T nr 226.04 oraz 27.04.2024
Zespół Szkół Nr 18T nr 3brak
Zespół Szkół ZawodowychNr 5T nr 504.04.2024
Lotnicze Zakłady NaukoweT nr 627.04.2024
Zespół Szkół Teleinformatycznych i ElektronicznychT nr 727.04.2024
Zespół Szkół Ekonomiczno-OgólnokształcącychT nr 813.04.2024
Zespół Szkół GastronomicznychT nr 906.04.2024
Elektroniczne Zakłady NaukoweT nr 1023.03.2024
Zespół Szkół BudowlanychT nr 1120.03.2024
Zespół Szkół LogistycznychT nr 1225.03 oraz 08.04.2024
Zespół Szkół Ekonomiczno-AdministracyjnychT nr 1319.04.2024
Zespół Szkół nr 6T nr 1409.04.2024
Technikum nr 15T nr 1525.05.2024
Zespół Szkół Nr 3T nr 1613.04.2024
Technikum nr 18T nr 18spacer wirtualny na stronie szkoły
Zespół Szkół nr 8T nr 1906.04.2024
Nazwa zespołu szkółNumer BS I stopniaDni otwarte:
Zespół Szkół Teleinformatycznych i ElektronicznychBS I nr 127.04.2024
Zespół Szkół Nr 2BS I nr 226.04 oraz 27.04.2024
Zespół Szkół Nr 18BS I nr 3brak
Zespół Szkół BudowlanychBS I nr 420.04.2024
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5BS I nr 504.04.2024
Lotnicze Zakłady NaukoweBS I nr 627.04.2024
Zespół Szkół LogistycznychBS I nr 1225.03 oraz 8.04.2024
Zespół Szkół GastronomicznychBS I nr 906.04.2024
Zespół Szkół Nr 1BS I nr 10
Wyniki rekrutacji w roku 2023

Wyniki rekrutacji w roku 2023 - Licea ogólnokształcące

Szkoła/oddział/grupa rekrutacyjnaMaksymalna liczba punktówMinimalna liczba punktówŚrednia liczba punktów
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"
Klasa 1A, Klasa 1I geo-politechniczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem172,7149,3154,8
Klasa 1B politechniczno-inżynieryjna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem170,8156,9161,1
Klasa 1C biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem173,9147,9156,7
Klasa 1D komunikacji wizerunkowej, z elementami psychologii - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem187,6142,9150,5
Klasa 1E uniwersytecka, edukacji miedzynarodowej - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem168,2143,8149,9
Klasa 1F uniwersytecka, edukacji historycznej ze sztuką - ogólny - historia, geografia, język angielski - j.ang,j.niem154,3139,1141,9
Klasa 1G uniwersytecka, medialna 2.0 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem154,2142,3146,5
Klasa 1H uniwersytecka, inżynierii medycznej - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem166,2145,9152,5
Klasa 1J uniwersytecka, medialna 3.0 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem156,3139,7144,5
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
1A - Oddział Mistrzostwa Sportowego - lekkoateltyka - sportowy - lekkoatletyka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem415365383,5
1B - oddział ogólny - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.hisz171,8129,1137,2
1C - oddział ogólny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem167,2144,7154,1
1D - oddział ogólny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem183,8140,5148,2
1E - oddział ogólny - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem166,1134,5144,9
1F - oddzial ogólny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem160,2130,9138,4
1G - oddział ogólny - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.hisz160,2132,8139,9
1H - oddział ogólny - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem160,6130,8138,1
1I - oddział ogólny - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem144,4127132,1
1J1 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - koszykówka chłopców - sportowy - koszykówka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem957081,2
1J2- Oddział Mistrzostwa Sportowego - piłka siatkowa dziewcząt - sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - biologia, język angielski - j.ang,j.niem1045179,9
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza
A - Matematyczna uniwersytecka - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niemLaureatLaureatLaureat
B - Architektoniczna politechniczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem185,1171,7176,4
C - Matematyczno-informatyczna - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem188,9187,6188,2
D- Matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem194,7189,6191,5
E- Biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niemLaureatLaureatLaureat
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego
1A1 - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.niem169149,4153,5
1A2 - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.fran161,9150,5154
1B - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem174,2152,9158,9
1C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem172,7154,9160,6
1D - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem166,3152156,1
1E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem168,1151,3157,4
1E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz174,3153,6159,8
1F1/I1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem170157,5161
1F2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran164,6157,5161,2
1G - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem179,4154,4161,1
1H1 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem166153,8157
1H2 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.hisz177,8161,2166,4
1I2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.hisz177164,8168,8
Liceum Ogólnokształcące nr V
A1 - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.fran175,1170,4172,5
A2 - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.wło181,8169,5172,6
B1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem187,4170,1174,3
B2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz192,8170,7175,7
C1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran187,2174,7177,4
C2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.wło193177,1180
E1 - ogólny - geografia, biznes i zarządzanie, matematyka - j.ang,j.niem183,1175,2176,6
E2 - ogólny - geografia, biznes i zarządzanie, matematyka - j.ang,j.hisz186,1176,9179,2
F1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem189,6181184,7
F2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.hisz188,6186,3187,4
IB-MYP1 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.niem229,1201,8206,1
IB-MYP2 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.fran208,4197,9202,1
IB-MYP3 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.hisz211,2211,2211,2
IB-MYP4 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.wło212,2205,3208
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa
1A - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem175,3162,1167,4
1B1 - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem184,7168,9174,6
1B2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem177,7166,9170,2
1C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem182,6161,7168,6
1C2 - sportowy - pływanie - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem661296470,6
1D1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem168,7155,9160,5
1D2 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem172,9156161,8
1E1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem176158,8163,8
1E2 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem177159,6162,5
1F1 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem168,3157,8160,8
1F2 - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem176,6163,8167,3
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
A - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem174,2155,1159,7
B1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem189,7175,6180
B2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem186,8169,7172,3
B3 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem173,7165,8167,7
B4 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem182,3168,8175,5
B5 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem186,7162,6168
C - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem187,8161,9168
D1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.ros172,9158,9161,9
D2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran180,6168,6173,3
E - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran182,4155,6161,8
F - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem182,6153,6159,2
G - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem173,9165,3168,2
H1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.ros178,3168,1171,4
H2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem184,1171,1175,1
I - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem184,7161,2166,4
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego
0 wstępna - wstępny - język francuski - j.fran,j.ang219,8189,5199,5
Af matematyczno - fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.fran182,2174176,4
An matematyczno - fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem191,7176,7180,6
Ar matematyczno - fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.ros176,8170,8172,5
Bf biologiczno - chemiczna - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.fran190,6171,6178,2
Bn biologiczno - chemiczna - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem181,9170,4174,3
Br biologiczno - chemiczna - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros174,8168,8170,4
C1 językowa - ogólny - język polski, język francuski - j.fran,j.ang173,7159,9165,3
C2 językowa - ogólny - geografia, język francuski - j.fran,j.ang169,8160,6164,3
D1f humanistyczna - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.fran179,6174,2176,1
D1n humanistyczna - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem172,7165,6169,1
D1r humanistyczna - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.ros167,8162,2163,9
D2f humanistyczna - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.fran176,9168,1171,3
D2n humanistyczna - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.niem179,7166170,5
D2r humanistyczna - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.ros165,8163164,5
Ef ekonomiczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.fran195,4175,4180,3
En ekonomiczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem192,4172,3177,7
Er ekonomiczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.ros172,6169,2170,8
G1 językowa - ogólny - język polski, język niemiecki - j.niem,j.ang177,6160,7165,9
G2 językowa - ogólny - geografia, język niemiecki - j.niem,j.ang186,1164,8172
H matematyczno - fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem190,7172175,5
I humanistyczna - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.fran174,7157,2163,3
Liceum Ogólnokształcące nr IX
A1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem188,2180,1182,8
A2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.wło188,4177,9180
B1 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.wło191,8175,2178,8
B2 - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.ros175,6170,8172,6
C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz189,7177,4181,3
C2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem185,2172,4176,8
D1 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.hisz178,6171,8174,8
D2 - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros172,3167169,2
E1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz178,3164169,3
E2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem184,4160,2164,5
F1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem184162166,4
F2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran176,4161,3166,8
G1 - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem185,8172,1175,1
G2 - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.ros170,6166,4168,3
I1 - ogólny - historia, matematyka - j.ang,j.hisz175,6166,7170,5
I2 - ogólny - historia, matematyka - j.ang,j.niem174,5163,9166,9
J1 - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem173,8166,8169,4
J2 - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.hisz183,2170,2174,2
K1 - ogólny - język angielski, filozofia - j.ang,j.fran172,3161,1164,5
K2 - ogólny - język angielski, filozofia - j.ang,j.hisz190,6166,4171,3
W - wstępny - język hiszpański - j.hisz,j.ang216,3190,9198,8
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej
IA przyrodnicza - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem172,7153,7159,8
IB humanistyczna - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem173,3146,8153
IC biologiczno - chemiczna - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem185,1160,6167,7
ID matematyczno - fizyczna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem182,2162,6168,2
IE politechniczna - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem178,9159,9165,6
IF komunikacji społecznej - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem192,9147,7154,5
IG ekonomiczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem193161,8168,3
IH prawnicza - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem172,8148,8154,6
IJ psychologiczna - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem175,6149,5157,4
IK chemiczna - ogólny - chemia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem180,1154,3164,6
IL informatyczna - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem178,3160,4168,3
Liceum Ogólnokształcące nr XI
1 D - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz, j.niem155,3140,4145,4
1 J - ogólny - język angielski, język hiszpański - j.ang,j.hisz171,3150,8158,3
1 Pr - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.hisz, j.niem163,7137141,6
1 Ps - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.hisz, j.niem172,7144,7151,9
1 T1 - ogólny - geografia, język angielski - j.ang,j.hisz, j.niem176,6141,3148,6
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Chrobrego
akademicka + fizyka - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros184,9172,7175,9
akademicka + geografia - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros187,2167,1172,2
humanistyczna + geografia - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros181,7157,1164,7
humanistyczna + wiedza o społeczeństwie - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros176,6156,6163,6
interdyscyplinarna + geografia - ogólny - historia, geografia, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros178,7167,8170,3
interdyscyplinarna + wiedza o społeczeństwie - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros188,4163,6169,3
przyrodnicza + biologia i chemia - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros188,3166,7173,3
przyrodnicza + fizyka i geograficzna - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros176,6164,2168
psychologiczna + biologia - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros179,4162,1168,5
psychologiczna + wiedza o społeczeństwie - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros179,8158,3165,3
Liceum Ogólnokształcące nr XIII
I A1 GRUPA DZIENNIKARSKA - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem175,7155,5161,2
I A2 GRUPA MEDIALNA - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem170,4154,9161,4
I B BIOLOGICZNO - CHEMICZNA - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem183,8163,3168,9
I C POLITECHNICZNA - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.ros184,1164,7168,3
I D EKONOMICZNA - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem173,4164,4167,3
I E PRAWNICZA - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem171,6154,3160,2
I F ARCHITEKTONICZNA - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem186,7167,4172,3
I G TURYSTYCZNA - ogólny - historia, geografia, język angielski - j.ang,j.niem166,7154,2159,5
I H1 z programem DSD GRUPA PRZYRODNICZA - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.niem,j.ang172,4157,6163,8
I H2 z programem DSD GRUPA EKONOMICZNA - ogólny - geografia, język niemiecki, matematyka - j.niem,j.ang184,3160,3168,3
I I ARCHITEKTONICZNA - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem192,1166,4171,2
I J PLASTYCZNA - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.fran174,9151,7159,6
I K POLITECHNICZNO - EKONOMICZNA - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem175,8163,6167,3
I L BIOLOGICZNO - CHEMICZNA - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem172,7158,6163,3
I M EKONOMICZNA - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem175,7163,5167,1
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
A1, A2, A3 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem190,8166,2174
B1, B2, B3 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem194,8152,6166
C - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem178,8142,8154,1
D1 - dwujęzyczny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem208,8188,7198,4
D2 - dwujęzyczny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem222,6162,8180,7
E - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem178,7154,8163,9
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego
1A - ogólny - język angielski, matematyka - j.ang,j.niem156,3135,7145,1
1B - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem162,9126,3140,4
1C - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem155,9121,3131,3
1D - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem146,7113,8124,4
1E - ogólny - geografia, biologia - j.ang,j.niem160,1116,9132,5
1F - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem154,4115125,5
1G - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem157,4119,8131,3
1H - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem156,3123,1136,1
1I - ogólny - geografia, język angielski - j.ang,j.niem157,9116,5130
1J - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem148,2118127,9
1K - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem150,2121,2133,7
Liceum Ogólnokształcące nr XVI
1 A - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem173,4151,2160,7
1 B - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem196,9168,2173,7
1 C - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem185,2170,7175,3
1 D - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem191,9164,7172,3
1 E - ogólny - język polski, język angielski, język francuski - j.ang,j.fran179,3159,4166
1 F - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem171,3152,1159,5
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki Osieckiej
A JĘZYKOWO-BIZNESOWA - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem176,1145,1152,8
B JĘZYKOWO-TURYSTYCZNA - ogólny - geografia, język angielski, język niemiecki - j.ang,j.niem174143,8151,5
C MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem178,8163,8167,1
D BIOLOGICZNO-CHEMICZNA - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem168,4147,2153,7
E TEATRALNA - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem171,9130,9148,8
F HUMANISTYCZNO-GEOGRAFICZNA - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem166,1147,8153,7
H MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem171,3159,1162,5
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
1LA - ogólny - biologia, język angielski - j.ang,j.niem150,7111,3127,2
1LB - ogólny - geografia, język angielski - j.ang,j.niem152,1113,2128,2
1LC - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem142,2111122,1
1LD - ogólny - geografia, język angielski - j.ang,j.niem145,8107,3117,1
1LMA - oddział mistrzostwa sportowego w pływaniu - sportowy - pływanie - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem700250507,5
1LMC - oddział mistrzostwa sportowego piłka nożna - sportowy - piłka nożna - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem836069,9
1LSW - sportowy - sporty walki - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem449320375,1
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX
1 LA - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem156,2115,8131,6
1 LB - integracyjny - cześć ogólnodostępna - geografia, język angielski - j.ang,j.niem136,898,5112,9
1 LC - integracyjny - cześć ogólnodostępna - geografia, język angielski - j.ang,j.niem145,299,7116,4
1 LD - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem157,4103,8124,3
1 LE - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem149,7109,7121,9
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
1A ODZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO UL. ŁĄKOWA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem178,890,8129,9
1B WOJSKOWA UL. ŁĄKOWA - ogólny - biologia - j.ang,j.niem18276108,5
1C WOJSKOWA UL. ŁĄKOWA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem157,2107,5124,3
1D POLICYJNA UL. ŁĄKOWA - ogólny - biologia - j.ang,j.niem150,783,2106,9
1E POLICYJNA UL. ŁĄKOWA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem164,582107,6
1F RATOWNIK MEDYCZNY UL. ŁĄKOWA - ogólny - biologia - j.ang,j.niem150,371,2106,6
1G STRAŻ GRANICZNA UL. ŁĄKOWA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem162,185,8105,5
1H STRAŻACKA UL. ŁĄKOWA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem146,263,587,3
1I PROGRAMISTÓW UL. SIENKIEWICZA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem163,391,2120,1
1J TRENER PERSONALNY UL. SIENKIEWICZA - ogólny - biologia - j.ang,j.niem152110,5128,4
1K DIETETYK SPORTOWY UL. SIENKIEWICZA - ogólny - biologia - j.ang,j.niem134,393,9107,9
1L EKOLOGICZNA UL. SIENKIEWICZA - ogólny - biologia - j.ang,j.niem133,963,592,7
1M PRAWNICZA UL. SIENKIEWICZA - ogólny - geografia - j.ang,j.niem149,7107,5121,3
1N OGÓLNA-JĘZYKOWA UL. MARSZOWICKA 150 - ogólny - geografia - j.ang,j.niem139,868,4101,4
1P POLICYJNA UL. MARSZOWICKA 150 - ogólny - historia - j.ang,j.niem155,450,678,7
1R RATOWNIK MEDYCZNY UL. MARSZOWICKA 150 - ogólny - biologia - j.ang,j.niem154,242,2102,3
1S STRAŻACKA UL. MARSZOWICKA 150 - ogólny - geografia - j.ang,j.niem166,143,979,5
1W WOJSKOWA UL. MARSZOWICKA 150 - ogólny - historia - j.ang,j.niem153,374,5103,2
Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków Polskich
1a - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.wło168,1118,2136,1
1b - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem167,4119,9139,8
1c - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem172,2116,5139,6

Wyniki rekrutacji w roku 2023 - Technika

Szkoła/oddział/grupa rekrutacyjnaMaksymalna liczba punktówMinimalna liczba punktówŚrednia liczba punktów
Technikum nr 1 Kemala Mustafy Atatürka
TH - ogólny - Technik handlowiec - geografia - j.ang-j.niem137,728,180,9
TI - ogólny - Technik informatyk - matematyka - j.ang-j.niem156,897,2116,7
TPM - ogólny - Technik przemysłu mody - język angielski - j.ang-j.niem140,342,890,6
TR - ogólny - Technik reklamy - geografia - j.ang-j.niem145,666,894,6
Technikum nr 2
1 TA - ogólny - Technik pojazdów samochodowych - matematyka - j.ang-j.niem155,555,189,9
1 TB - ogólny - Technik pojazdów samochodowych - matematyka - j.ang-j.niem145,825,969,2
1 TC - ogólny - Technik pojazdów samochodowych - matematyka - j.ang-j.niem114,245,973,9
1 TD - ogólny - Technik pojazdów samochodowych - matematyka - j.ang-j.niem141,357,3100,8
1 TE - ogólny - Technik mechatronik - fizyka - j.ang-j.niem138,577,8102,7
1 TF - ogólny - Technik mechatronik - fizyka - j.ang-j.niem144,832,280
1 TM - ogólny - Technik mechanik - fizyka - j.ang-j.niem121,741,568,2
Technikum nr 3
I TCA - ogólny - Technik chłodnictwa i klimatyzacji - matematyka - j.ang-j.niem110,841,279,8
I TEA,I TEB, I TEC - ogólny - Technik elektryk - matematyka - j.ang-j.niem163,475,2104,8
I TMA, I TMB - ogólny - Technik mechatronik - matematyka - j.ang-j.niem156,883,2115,6
I TO - ogólny - Technik mechanik - matematyka - j.ang-j.niem149,636,487,3
I TUA - ogólny - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - matematyka - j.ang-j.niem142,74195,6
Technikum nr 5 Jana Kilińskiego
1 TF - ogólny - Technik usług fryzjerskich - biologia - j.ang-j.niem156,12078,7
1 TH - ogólny - Technik handlowiec - geografia - j.ang-j.niem139,141,973,5
Technikum nr 6
1 at1 - ogólny - Technik mechanik - fizyka, matematyka - j.ang-j.niem128,7103,7112,8
1 at2 - ogólny - Technik mechanik lotniczy - fizyka, matematyka - j.ang-j.niem169,1108,2132,9
1 bt1/gt - ogólny - Technik mechatronik - fizyka, matematyka - j.ang-j.niem170,8116,8142,4
1 bt2 - ogólny - Technik automatyk - fizyka, matematyka - j.ang-j.niem148,7112,5123,9
1 ct - przygotowania wojskowego - Technik logistyk - geografia, język angielski - j.ang-j.niem361722,8
1 dt1/ft - ogólny - Technik eksploatacji portów i terminali - geografia, język angielski - j.ang-j.niem152,97293,6
1 dt2 - ogólny - Technik lotniskowych służb operacyjnych - geografia, język angielski - j.ang-j.niem171,4106,7133,1
1 et/ht - ogólny - Technik logistyk - geografia, język angielski - j.ang-j.niem163,7108,5128
Technikum nr 7 Polskich Zwycięzców Enigmy
A,B,C,D,F - ogólny - Technik informatyk - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem176,3123139,5
E - ogólny - Technik elektronik - język angielski - j.ang-j.niem166,290,7115,2
R,S - ogólny - Technik robotyk - język angielski - j.ang-j.niem166,493119,7
X, Y - ogólny - Technik teleinformatyk - język angielski - j.ang-j.niem144,999,3114,2
Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika
1TA - ogólny - Technik handlowiec - geografia - j.ang-j.niem129,866,189,2
1TB - ogólny - Technik handlowiec - biologia - j.ang-j.niem148,361,289,2
1TF - ogólny - Technik ekonomista - biologia - j.ang-j.niem154,872,797,1
1TR - ogólny - Technik rachunkowości - biologia - j.ang-j.niem144,839,986,7
Technikum nr 9
G - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, język angielski - j.ang-j.niem153,475,5102,7
Ga - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - chemia, język angielski - j.ang-j.niem153,163,792,7
H - ogólny - Technik hotelarstwa - geografia, język angielski - j.ang-j.niem15278,8104,6
L - ogólny - Technik usług kelnerskich - biologia, język angielski - j.ang-j.niem12338,264,5
T - ogólny - Technik organizacji turystyki - geografia, język angielski - j.ang-j.niem168113,9131,8
Technikum nr 10
Technik automatyk - ogólny - Technik automatyk - matematyka - j.ang-j.niem171,8136,9147,4
Technik elektronik - ogólny - Technik elektronik - matematyka - j.ang-j.niem164,2140147,9
Technik informatyk - ogólny - Technik informatyk - matematyka - j.ang-j.niem178,9154,4159,7
Technik mechatronik - ogólny - Technik mechatronik - matematyka - j.ang-j.niem183,3155,8164,4
Technik programista - ogólny - Technik programista - matematyka - j.ang-j.niem178,9161,6167,6
Technikum nr 11
acd - ogólny - Technik budownictwa - matematyka - j.ang-j.niem135,536,888,1
b - ogólny - Technik budownictwa - matematyka - j.ang-j.niem160,995,1124
gf - ogólny - Technik geodeta - matematyka - j.ang-j.niem145,725,193,7
Technikum nr 12
TE - ogólny - Technik elektroenergetyk transportu szynowego - matematyka - j.ang-j.niem159,348,5105,8
TK - ogólny - Technik transportu kolejowego - język angielski - j.ang-j.niem161,377,8108,8
TL technik logistyk - ogólny - Technik logistyk - język angielski - j.ang-j.niem16892,2118
TL technik logistyk z innowacją logistyka w działalności e-comerce - ogólny - Technik logistyk - język angielski - j.ang-j.niem166,745,791,1
TLi technik logistyk - innowacja logistyka w służbach mundurowych RP - po uzyskaniu zgody Ministerstwa Obrony Narodowej będzie to odział przygotowania wojskowego - ogólny - Technik logistyk - język angielski - j.ang-j.niem171,865,5121,2
TP - ogólny - Technik eksploatacji portów i terminali - język angielski - j.ang-j.niem153,737,187,5
TS - ogólny - Technik spedytor - język angielski - j.ang-j.niem138,181,397,7
Technikum nr 13
ABC - ogólny - Technik ekonomista - geografia - j.ang, j.niem-j.ang, j.niem178,393125,3
DE - ogólny - Technik rachunkowości - geografia - j.ang, j.niem-j.ang, j.niem178,940,890,1
F - ogólny - Technik reklamy - matematyka - j.ang-j.hisz169,1121,8137,1
G - ogólny - Technik reklamy - matematyka - j.ang, j.niem-j.ang, j.niem140,799,8110,4
HI - ogólny - Technik reklamy - język polski - j.ang, j.niem-j.ang, j.niem158,7107,4119,6
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
1 TE - integracyjny - cześć ogólnodostępna - Technik ekonomista - język angielski - j.ang-j.niem191,958,698,9
1 TR A - integracyjny - cześć ogólnodostępna - Technik reklamy - język angielski - j.ang-j.niem145,690,5109,4
1 TR B - integracyjny - cześć ogólnodostępna - Technik reklamy - język angielski - j.ang-j.niem121,991,7105,6
Technikum nr 15 Marii Skłodowskiej-Curie
1A - ogólny - Technik ochrony środowiska - biologia, chemia - j.ang-j.niem160,6124,5134,9
1B - ogólny - Technik analityk - biologia, chemia - j.ang-j.niem179,8139,6149,7
1C1 - ogólny - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem174,8131,5150,4
1C2 - ogólny - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem166,1119,5133,6
1C3 - ogólny - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem173,7122136,6
1D1 - ogólny - Technik fotografii i multimediów - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem177,8128,3144,3
1D2 - ogólny - Technik fotografii i multimediów - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem163,7121,7135,3
1E - ogólny - Technik reklamy - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem167,1117,1130,6
1F - ogólny - Technik reklamy - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem167,8121,5139
Technikum nr 16 Czesława Miłosza
1A - ogólny - Technik architektury krajobrazu - biologia, matematyka - j.ang-j.niem177,6106,8124,9
1AOM - ogólny - Technik architektury krajobrazu - biologia, matematyka - j.ang-j.niem135,569,797,1
1DT - dwujęzyczny - Technik organizacji turystyki - geografia, język angielski, matematyka - j.ang-j.niem155,659,2108,7
1E - ogólny - Technik ekonomista - geografia, matematyka - j.ang-j.niem161,34889,2
1G - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, chemia - j.ang-j.niem154,45588,4
1H - ogólny - Technik hotelarstwa - geografia, matematyka - j.ang-j.niem154,662,493,4
1O - ogólny - Technik ogrodnik - biologia, matematyka - j.ang-j.niem136,328,677,8
1R - ogólny - Technik rachunkowości - geografia, matematyka - j.ang-j.niem149,649,698,2
1T - ogólny - Technik organizacji turystyki - geografia, matematyka - j.ang-j.niem168,198,1118,2
Technikum nr 18
klasa technik optyk - ogólny - Technik optyk - biologia - j.ang-j.niem150,434,983
klasa technik ortopeda - ogólny - Technik ortopeda - biologia - j.ang-j.niem162,831,188,6
klasa technik weterynarii - ogólny - Technik weterynarii - biologia - j.ang-j.niem169,794,1123
Technikum nr 19
1 TAB - ogólny - Technik informatyk - matematyka - j.ang-j.niem164131,3144,9
Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
I TŻ - ogólny - Technik żeglugi śródlądowej - geografia, język angielski - j.ang-j.niem121,859,984,6
Copacabana Technikum Fryzjerskie we Wrocławiu
Technik usług fryzjerskich - ogólny - Technik usług fryzjerskich - biologia - j.ang-j.niem130,840,679,5
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA Technikum we Wrocławiu
I TH - ogólny - Technik hotelarstwa - język angielski - j.ang-j.niem133,67393,3
I TŻ - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - język angielski - j.ang-j.niem15386,2110,5

Wyniki rekrutacji w roku 2023 - Branżowe szkoły I stopnia

Szkoła/oddział/grupa rekrutacyjnaMaksymalna liczba
punktów
Minimalna liczba
punktów
Średnia liczba
punktów
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Polskich Zwycięzców Enigmy
K - ogólny - Elektronik - j.ang101,240,569,8
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
1 BA - ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - j.ang10319,445,6
1 BB - ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - j.ang132,83857,9
1 BC - ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - j.ang97,229,260,4
1 BD - ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - j.ang7223,844,4
1 BK - ogólny - Kierowca mechanik - j.ang101,260,472,6
1 BKM - ogólny - Mechanik motocyklowy - j.ang9530,453,9
1 BL - ogólny - Lakiernik samochodowy - j.ang63,832,847,3
1 BZ - ogólny - Blacharz samochodowy - j.ang9841,564,4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
I ma, I mb - ogólny - Mechanik-monter maszyn i urządzeń - j.ang66,843,556,7
I ea,I eb - ogólny - Elektryk - j.ang103,822,150,6
I oa,I ob - ogólny - Operator obrabiarek skrawających - j.ang95,834,268,8
I sm - ogólny - Ślusarz - j.ang57,557,557,5
Iem - ogólny - Elektromechanik - j.ang102,833,666,9
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Gen. Józefa Bema
1t1 - ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - j.ang86,238,959,8
1t3 - ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - j.niem806473,8
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego
1 C - ogólny - Cukiernik - j.ang127,331,170,1
1 F - ogólny - Fryzjer - j.ang141,829,970,5
1 K - ogólny - Kucharz - j.ang94,525,160,9
1 M - ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - j.niem101,729,960,5
1 ME 1 - ogólny - Blacharz samochodowy - j.niem124,84082,4
1 ME 2 - ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - j.niem81,140,163,2
1 S - ogólny - Sprzedawca - j.ang107,731,462,7
1 W 1 - ogólny - Stolarz - j.niem94,455,269,9
1 W 2 - ogólny - Piekarz - j.ang131,751,383,3
1 W 4 - ogólny - Fotograf - j.niem113,196,5104,8
1 W 5 - ogólny - Krawiec - j.niem78,85365,9
1 W 6 - ogólny - Murarz-tynkarz - j.niem60,660,660,6
1 W 7 - ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - j.niem66,73444,7
1 W 8 - ogólny - Lakiernik samochodowy - j.niem67,544,854,9
1 W 9 - ogólny - Elektryk - j.niem76,472,374,4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6
1 abs - ogólny - Operator obrabiarek skrawających - j.ang67,931,248,2
1 bbs - ogólny - Mechatronik - j.ang106,827,964
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
B - ogólny - Kucharz - j.ang139,128,462,8
Branżowa Szkoła I stopnia nr 10
BK - ogólny - Krawiec - j.ang71,546,759,1
BS - ogólny - Sprzedawca - j.ang79,830,649,4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 12
BM - ogólny - Magazynier-logistyk - j.ang108,129,664,7
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA Branżowa
I SB - ogólny - Kucharz - j.ang90,636,460,1
Materiały do pobrania dla ucznia i rodzica
Elektroniczny system rekrutacji we Wrocławiu
Wyniki rekrutacji w ubiegłych latach

Wyniki rekrutacji w roku 2022 - Licea ogólnokształcące

SzkołaGrupa rekrutacyjnaMinimalna liczba punktów
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"1 A - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem152,00
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"1 B - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem156,05
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"1 C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem151,70
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"1 D - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem140,55
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"1 E - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.niem142,75
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"1 F - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem137,85
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"1 G - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem134,90
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki"1 H - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem142,90
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1A1 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - lekkoatletyka - sportowy - lekkoatletyka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem361,00
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1A2 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - koszykówka chłopców - sportowy - koszykówka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem68,00
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1A3 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - piłka siatkowa dziewcząt - sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - biologia, język angielski - j.ang,j.niem68,00
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1B - oddział humanistyczny - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.hisz126,85
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1C - oddział politechniczny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem151,90
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1D - oddział medyczny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem125,15
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1E - oddział biotechnologiczny - ogólny - biologia, matematyka - j.ang,j.niem120,40
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1F - oddział analityczny - ogólny - chemia, matematyka - j.ang,j.niem86,10
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1G - oddział historyczno-filozoficzny - ogólny - historia, filozofia - j.ang,j.hisz109,30
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1H - oddział społeczny - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język angielski, filozofia - j.ang,j.niem120,00
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1I - oddział europejski - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem127,35
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama MickiewiczaA- matematyczna uniwersytecka - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem180,70
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama MickiewiczaB- architektoniczna politechniczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem163,75
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama MickiewiczaC - matematyczno- informatyczna - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem182,00
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama MickiewiczaD - matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem183,30
Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama MickiewiczaE- biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem188,60
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana ŻeromskiegoA1 - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.niem147,70
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana ŻeromskiegoA2 - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.fran143,65
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana ŻeromskiegoB1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem156,15
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana ŻeromskiegoB2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran156,15
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana ŻeromskiegoC - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem156,05
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana ŻeromskiegoD - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem151,05
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana ŻeromskiegoE - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem149,80
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana ŻeromskiegoF - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem156,40
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana ŻeromskiegoG1 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem152,25
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana ŻeromskiegoG2 - ogólny - biologia, język angielski, matematyka - j.ang,j.hisz156,80
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana ŻeromskiegoH1 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem147,90
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana ŻeromskiegoH2 - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.hisz154,70
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoA1 - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.fran170,85
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoA2 - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.wło172,90
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoB1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem172,15
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoB2 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz174,75
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoC1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran173,95
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoC2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.wło174,25
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoE1 - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem173,05
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoE2 - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.hisz174,60
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoF1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem179,45
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoF2 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.hisz179,20
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoIB-MYP1 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.niem199,00
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoIB-MYP2 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.fran201,60
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoIB-MYP3 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.hisz209,90
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Jakuba JasińskiegoIB-MYP4 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.wło204,50
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1a - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem157,95
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1b - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem160,80
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1c - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem157,60
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1d1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem153,80
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1d2 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem154,30
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1e1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem153,40
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1e2 - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem160,70
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoA - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem160,55
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoB1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem171,45
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoB2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem167,60
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoB3 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem165,00
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoC - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem164,35
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoD1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.ros164,30
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoD2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran168,05
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoE - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran157,55
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoF - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem157,20
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoG - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem164,85
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoH - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.ros168,15
Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoI - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem163,40
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego01 - wstępny - język francuski - j.ang,j.fran191,90
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego02 - wstępny - język francuski - j.ang,j.fran171,75
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 Af matematyczno-fizyczny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.fran172,10
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 An matematyczno-fizyczny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem173,95
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 Ar matematyczno-fizyczny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.ros171,00
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 Bf biologiczno-chemiczny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.fran176,75
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 Bn biologiczno-chemiczny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem171,85
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 Br Biologiczno-chemiczny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros171,05
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 C1 językowy - ogólny - język polski, język francuski - j.ang,j.fran166,50
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 C2 językowy - ogólny - geografia, język francuski - j.fran,j.ang165,30
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 D1f humanistyczny - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.fran169,90
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 D1n humanistyczny - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem169,00
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 D1r humanistyczny - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.ros167,55
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 D2f humanistyczny - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.fran173,30
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 D2n humanistyczny - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.niem164,80
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 D2r humanistyczny - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.ros168,65
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 E1f ekonomiczno-społeczny - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.fran177,00
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 E1n ekonomiczno-społeczny - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem169,20
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 E1r ekonomiczno-społeczny - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.ros173,00
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 E2f ekonomiczno-społeczny - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.fran169,80
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 E2n ekonomiczno-społeczny - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.niem162,70
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 E2r ekonomiczno-społeczny - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.ros167,15
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 F dwujęzyczna - dwujęzyczny - historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, język francuski - j.fran,j.angZ rezerwacji
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 G1 językowy - ogólny - język polski, język niemiecki - j.ang,j.niem161,80
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 G2 językowy - ogólny - geografia, język niemiecki - j.ang,j.niem160,05
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego1 H matematyczno-fizyczny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem169,40
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1A - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem173,10
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego 1B - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.wło174,45
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1C - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz174,45
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1D1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.ros170,35
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1D2 - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.niem,j.ang171,40
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1E - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz165,15
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1F1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran169,35
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1F2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem171,45
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1G1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem161,85
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1G2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.ros157,90
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1H - dwujęzyczny - historia, geografia - j.ang,j.hiszZ rezerwacji
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1I1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran162,55
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1I2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem162,40
Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego1W - wstępny - język hiszpański - j.hisz,j.ang189,80
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii SempołowskiejIA przyrodnicza - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem152,45
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii SempołowskiejIB humanistyczna - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem147,60
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii SempołowskiejIC biologiczno - chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem160,50
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii SempołowskiejID matematyczno - fizyczna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem160,15
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii SempołowskiejIE informatyczna - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem163,55
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii SempołowskiejIF komunikacji społecznej - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem142,05
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii SempołowskiejIG ekonomiczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem162,30
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii SempołowskiejIH historyczno - społeczna - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem139,15
Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii SempołowskiejIJ psychologiczna - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem154,60
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego1 D Dziennikarsko - medialna - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem133,55
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego1 J Językowa - ogólny - język angielski, język hiszpański - j.ang,j.hisz144,85
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego1 PR Prawnicza - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem129,00
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego1 PS Psychologiczna - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem139,00
Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego1 T Turystyczna - ogólny - geografia, język angielski - j.ang,j.niem137,65
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobregohistoryczno-matematyczna + geografia - ogólny - historia, geografia, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros166,00
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobregohistoryczno-matematyczna + wiedza o społeczeństwie - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros166,10
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobregohistoryczno-polonistyczna + geografia - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros155,45
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobregohistoryczno-polonistyczna + wiedza o społeczeństwie - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros155,50
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobregomatematyczno-biologiczna + chemia - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros166,95
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobregomatematyczno-biologiczna + fizyka - ogólny - biologia, fizyka, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros164,45
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobregomatematyczno-ekonomiczna + geografia - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros166,80
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobregomatematyczno-ekonomiczna + wiedza o społeczeństwie - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros166,70
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI A1- Dziennikarsko-medialna- grupa dziennikarska - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem155,80
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI A2- Dziennikarsko-Medialna- grupa medialna - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem155,25
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI B- Biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem164,15
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI C- Politechniczna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.ros166,05
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI D- Ekonomiczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem165,50
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI E1- Prawnicza- grupa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem159,15
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI E2- Prawnicza- grupa z rozszerzonym programem nauczania WOS - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem162,40
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI F Architektoniczna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem167,15
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI G- Turystyczna - ogólny - historia, geografia, język angielski - j.ang,j.niem153,10
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI H1- Klasa z programem DSD- Grupa przyrodnicza - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.niem,j.ang154,55
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI H2- Klasa z programem DSD- Grupa ekonomiczna - ogólny - geografia, język niemiecki, matematyka - j.niem,j.ang161,10
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI i- Architektoniczna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem164,30
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI J- Plastyczna - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem156,95
Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra FredryI K- Politechniczno- ekonomiczna - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem162,95
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we WrocławiuA1, A2, A3 matematyczno-informatyczna - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem169,75
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we WrocławiuB1, B2, B3 biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem157,20
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we WrocławiuC biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem158,85
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we WrocławiuD1 dwujęzyczna ekonomiczna - dwujęzyczny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem183,75
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we WrocławiuD2 dwujęzyczna prawna - dwujęzyczny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem110,85
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we WrocławiuE psychologiczna - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem150,15
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1C - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem115,40
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1D - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem120,60
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1E - ogólny - geografia, biologia - j.ang,j.niem118,25
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1F - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem95,55
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1G - ogólny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem109,40
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1H - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem101,40
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1I - ogólny - język angielski, język rosyjski, język ukraiński - j.ang,j.ros19,80
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra WysockiegoIA - ogólny - język angielski, matematyka - j.ang,j.niem125,95
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra WysockiegoIB - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem133,55
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1 B - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem165,60
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1 C - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem169,65
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1 D - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem167,90
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1 E - ogólny - język polski, język angielski, język francuski - j.ang,j.fran161,55
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1A - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem154,75
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im Agnieszki OsieckiejA JĘZYKOWO-BIZNESOWA - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem151,70
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im Agnieszki OsieckiejB JĘZYKOWO-TURYSTYCZNA - ogólny - geografia, język angielski, język niemiecki - j.ang,j.niem151,90
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im Agnieszki OsieckiejC MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem163,00
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im Agnieszki OsieckiejD BIOLOGICZNO-CHEMICZNA - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem156,00
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im Agnieszki OsieckiejE TEATRALNA - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem127,65
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im Agnieszki OsieckiejF HUMANISTYCZNO-GEOGRAFICZNA - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem145,60
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LA - ogólny - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem121,40
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LB - ogólny - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem103,25
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LC - ogólny - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem57,70
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LMA - sportowy - pływanie - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem417,00
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LMC - sportowy - piłka nożna - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem61,00
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LSW - sportowy - sporty walki - geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem382,00
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LA - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem107,30
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LB - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem39,45
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LC - integracyjny - cześć ogólnodostępna - geografia, język polski - j.ang,j.niem81,50
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LD - integracyjny - cześć ogólnodostępna - geografia, język angielski - j.ang,j.niem65,50
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LE - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem93,25
Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków Polskich1a biologiczno- chemiczna - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.wło113,05
Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków Polskich1b historyczno- społeczna - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem96,65
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1A- wojskowa - ogólny - biologia - j.ang,j.niem100,40
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1B- wojskowa - ogólny - geografia - j.ang,j.niem107,80
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1C- policyjna - ogólny - biologia - j.ang,j.niem86,55
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1D- policyjna - ogólny - geografia - j.ang,j.niem102,30
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1E- strażacka - ogólny - geografia - j.ang,j.niem67,15
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1F- ratownik medyczny - ogólny - biologia - j.ang,j.niem89,15
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1G- straż graniczna - ogólny - geografia - j.ang,j.niem85,40
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1H- policyjna - ogólny - geografia - j.ang,j.niemNie dotyczy
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1H- wojskowa - ogólny - geografia - j.ang,j.niem75,65
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1I- programiści - ogólny - geografia - j.ang,j.niem88,30
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1J- trener personalny - ogólny - biologia - j.ang,j.niem89,40
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1K- humanistyczna - ogólny - historia - j.ang,j.niem75,45
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1L- ekologiczna - ogólny - biologia - j.ang,j.niem60,45
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu1M- prawnicza - ogólny - geografia - j.ang,j.niem81,95
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA BranżowaI SB - ogólny - Kucharz - j.ang30,00
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA Technikum we WrocławiuI TH - ogólny - Technik hotelarstwa - język angielski - j.ang-j.niem65,25
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA Technikum we WrocławiuI TŻ - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - język angielski - j.ang-j.niem72,20
Progi punktowe z dnia 21 lipca 2022 roku (wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, tj. najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej)

Wyniki rekrutacji w roku 2022 - Technika

SzkołaGrupa rekrutacyjnaMinimalna liczba punktów
Technikum nr 1 im Kemala Mustafy Atatürka1TH - ogólny - Technik handlowiec - geografia - j.ang-j.niem36,00
Technikum nr 1 im Kemala Mustafy Atatürka1TI - ogólny - Technik informatyk - matematyka - j.ang-j.niem91,10
Technikum nr 1 im Kemala Mustafy Atatürka1TPM - ogólny - Technik przemysłu mody - język angielski - j.ang-j.niem57,50
Technikum nr 1 im Kemala Mustafy Atatürka1TR - ogólny - Technik reklamy - geografia - j.ang-j.niem59,00
Technikum nr 21 TA - ogólny - Technik pojazdów samochodowych - matematyka - j.ang, j.niem-57,90
Technikum nr 21 TB - ogólny - Technik pojazdów samochodowych - matematyka - j.ang, j.niem-25,45
Technikum nr 21 TC - ogólny - Technik pojazdów samochodowych - matematyka - j.ang, j.niem-40,40
Technikum nr 21 TE - ogólny - Technik mechatronik - matematyka - j.ang, j.niem-33,10
Technikum nr 21 TM - ogólny - Technik mechanik - matematyka - j.ang, j.niem-23,95
Technikum nr 3TCA, TCB - ogólny - Technik chłodnictwa i klimatyzacji - matematyka - j.ang-j.niem48,15
Technikum nr 3TD - ogólny - Technik urządzeń dźwigowych - matematyka - j.ang-j.niem69,55
Technikum nr 3TEA, TEB - ogólny - Technik elektryk - matematyka - j.ang-j.niem68,65
Technikum nr 3TG - ogólny - Technik energetyk - matematyka - j.ang-j.niem62,75
Technikum nr 3TMA, TMB - ogólny - Technik mechatronik - matematyka - j.ang-j.niem66,30
Technikum nr 3TO - ogólny - Technik mechanik - matematyka - j.ang-j.niem49,20
Technikum nr 3TUA, TUB - ogólny - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - matematyka - j.ang-j.niem46,40
Technikum nr 5 im Jana Kilińskiego1 TFA - ogólny - Technik usług fryzjerskich - biologia - j.ang-j.niem33,65
Technikum nr 5 im Jana Kilińskiego1 TFB - ogólny - Technik usług fryzjerskich - biologia - j.niem-j.ang37,85
Technikum nr 5 im Jana Kilińskiego1 TH - ogólny - Technik handlowiec - geografia - j.ang-j.niem32,00
Technikum nr 61 at1 - ogólny - Technik mechanik - fizyka, matematyka - j.ang-j.niem85,40
Technikum nr 61 at2 - ogólny - Technik mechanik lotniczy - fizyka, matematyka - j.ang-j.niem109,15
Technikum nr 61 bt1 - ogólny - Technik mechatronik - fizyka, matematyka - j.ang-j.niem113,10
Technikum nr 61 bt2 - ogólny - Technik automatyk - fizyka, matematyka - j.ang-j.niem107,85
Technikum nr 61 ct - przygotowania wojskowego - Technik logistyk - geografia, język angielski - j.ang-j.niem15,00
Technikum nr 61 dt1/ft - ogólny - Technik eksploatacji portów i terminali - geografia, język angielski - j.ang-j.niem80,35
Technikum nr 61 dt2 - ogólny - Technik lotniskowych służb operacyjnych - geografia, język angielski - j.ang-j.niem128,90
Technikum nr 61 et - ogólny - Technik logistyk - geografia, język angielski - j.ang-j.niem88,30
Technikum nr 7 im Polskich Zwycięzców EnigmyA, B, C, D - ogólny - Technik informatyk - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem127,95
Technikum nr 7 im Polskich Zwycięzców EnigmyE - ogólny - Technik elektronik - język angielski - j.ang-j.niem106,65
Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców EnigmyR, S - ogólny - Technik robotyk - język angielski - j.ang-j.niem62,25
Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców EnigmyX - ogólny - Technik teleinformatyk - język angielski - j.ang-j.niem87,30
Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika1TA - ogólny - Technik handlowiec - język angielski - j.ang-j.niem57,60
Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika1TB - ogólny - Technik handlowiec - geografia, biologia - j.ang-j.niem31,95
Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika1TE - ogólny - Technik ekonomista - język angielski - j.ang-j.niem90,90
Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika1TF - ogólny - Technik ekonomista - geografia, biologia - j.ang-j.niem42,85
Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika1TG - ogólny - Technik ekonomista - geografia, biologia - j.ang-j.niem44,95
Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika1TR - ogólny - Technik rachunkowości - geografia, biologia - j.ang-j.niem42,40
Technikum nr 9G - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, język angielski - j.ang-j.niem91,50
Technikum nr 9Ga - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - chemia, język angielski - j.ang-j.niem43,20
Technikum nr 9H - ogólny - Technik hotelarstwa - geografia, język angielski - j.ang-j.niem79,25
Technikum nr 9La - ogólny - Technik usług kelnerskich - biologia, język angielski - j.ang-j.niem31,65
Technikum nr 9La - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, język angielski - j.ang-j.niem52,65
Technikum nr 9Lb - ogólny - Technik usług kelnerskich - chemia, język angielski - j.ang-j.niem20,90
Technikum nr 9T - ogólny - Technik organizacji turystyki - geografia, język angielski - j.ang-j.niem91,85
Technikum nr 10AUTOMATYK - ogólny - Technik automatyk - matematyka - j.ang-j.niem135,60
Technikum nr 10ELEKTRONIK - ogólny - Technik elektronik - matematyka - j.ang-j.niem135,50
Technikum nr 10INFORMATYK - ogólny - Technik informatyk - matematyka - j.ang-j.niem149,75
Technikum nr 10MECHATRONIK - ogólny - Technik mechatronik - matematyka - j.ang-j.niem144,60
Technikum nr 10PROGRAMISTA - ogólny - Technik programista - matematyka - j.ang-j.niem159,55
Technikum nr 11a,c - ogólny - Technik budownictwa - matematyka - j.ang-j.niem36,30
Technikum nr 11b - ogólny - Technik budownictwa - matematyka - j.ang-j.niem113,80
Technikum nr 11d - ogólny - Technik dekarstwa - matematyka - j.ang-j.niem45,80
Technikum nr 11g,f - ogólny - Technik geodeta - matematyka - j.ang-j.niem33,00
Technikum nr 12TE - ogólny - Technik elektroenergetyk transportu szynowego - matematyka - j.ang-j.niem74,40
Technikum nr 12TK - ogólny - Technik transportu kolejowego - geografia - j.ang, j.niem-j.ang, j.niem33,65
Technikum nr 12TL - ogólny - Technik logistyk - język angielski - j.ang-j.niem73,55
Technikum nr 12TLi (klasa mundurowa) - ogólny - Technik logistyk - matematyka - j.ang-j.niem71,45
Technikum nr 12TP - ogólny - Technik eksploatacji portów i terminali - język angielski - j.ang-j.niem30,05
Technikum nr 12TS - ogólny - Technik spedytor - język angielski - j.ang-j.niem46,20
Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej1 abp - ogólny - Technik ekonomista - geografia - j.ang-j.niem115,45
Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej1 cdp - ogólny - Technik rachunkowości - geografia - j.ang-j.niem39,10
Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej1 ep - ogólny - Technik reklamy - matematyka - j.ang-j.hisz121,40
Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej1 fp - ogólny - Technik reklamy - język polski - j.ang-j.hisz118,80
Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej1 gp - ogólny - Technik reklamy - język polski - j.ang-j.niem55,95
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi1 TE - integracyjny - cześć ogólnodostępna - Technik ekonomista - język angielski - j.ang-j.niem45,55
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi1 TR A - integracyjny - cześć ogólnodostępna - Technik reklamy - język angielski - j.ang-j.niem77,40
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi1 TR B - integracyjny - cześć ogólnodostępna - Technik reklamy - język angielski - j.ang-j.niem43,30
Technikum nr 15 im Marii Skłodowskiej-Curie1A - ogólny - Technik ochrony środowiska - biologia, chemia - j.ang-j.niem110,65
Technikum nr 15 im Marii Skłodowskiej-Curie1B - ogólny - Technik analityk - biologia, chemia - j.ang-j.niem124,70
Technikum nr 15 im Marii Skłodowskiej-Curie1C1 - ogólny - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem138,60
Technikum nr 15 im Marii Skłodowskiej-Curie1C2 - ogólny - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem130,10
Technikum nr 15 im Marii Skłodowskiej-Curie1D - ogólny - Technik fotografii i multimediów - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem130,25
Technikum nr 15 im Marii Skłodowskiej-Curie1E - ogólny - Technik reklamy - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem127,10
Technikum nr 15 im Marii Skłodowskiej-Curie1F - ogólny - Technik reklamy - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem112,90
Technikum nr 16 im Czesława Miłosza1Ap - ogólny - Technik architektury krajobrazu - biologia, język angielski, matematyka - j.ang-j.niem73,85
Technikum nr 16 im Czesława Miłosza1DTp - dwujęzyczny - Technik organizacji turystyki - geografia, matematyka - j.ang-j.niem103,35
Technikum nr 16 im Czesława Miłosza1Ep - ogólny - Technik ekonomista - geografia, matematyka - j.ang-j.niem69,40
Technikum nr 16 im Czesława Miłosza1Gp - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, chemia - j.ang-j.niem37,30
Technikum nr 16 im Czesława Miłosza1Hp - ogólny - Technik hotelarstwa - geografia, matematyka - j.ang-j.niem30,20
Technikum nr 16 im Czesława Miłosza1Rp - ogólny - Technik rachunkowości - geografia, matematyka - j.ang-j.niem47,15
Technikum nr 16 im Czesława Miłosza1Tp - ogólny - Technik organizacji turystyki - geografia, matematyka - j.ang-j.niem53,95
Technikum nr 18klasa 1A - ogólny - Technik weterynarii - biologia - j.ang-j.niem116,85
Technikum nr 18klasa 1B - ogólny - Technik weterynarii - biologia - j.ang-j.niem104,20
Technikum nr 18klasa 1C - ogólny - Technik weterynarii - biologia - j.ang-j.niem89,45
Technikum nr 18klasa 1D - ogólny - Technik weterynarii - biologia - j.ang-j.niem70,80
Technikum nr 18klasa 1E - ogólny - Technik optyk - biologia - j.ang-j.niem67,90
Technikum nr 18klasa 1F - ogólny - Technik optyk - biologia - j.ang-j.niem27,15
Technikum nr 18klasa 1G - ogólny - Technik optyk - biologia - j.ang-j.niem86,55
Technikum nr 18klasa 1H - ogólny - Technik ortopeda - biologia - j.ang-j.niem45,00
Technikum nr 191 ABT - ogólny - Technik informatyk - matematyka - j.ang-j.niem121,25
Copacabana Technikum Fryzjerskie we WrocławiuTechnik fryzjerstwa - ogólny - Technik usług fryzjerskich - biologia - j.ang-j.niem38,90
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA Technikum we WrocławiuI TH - ogólny - Technik hotelarstwa - język angielski - j.ang-j.niem65,25
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA Technikum we WrocławiuI TŻ - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - język angielski - j.ang-j.niem72,20
Technikum Żeglugi Śródlądowej we WrocławiuI TŻŚ - ogólny - Technik żeglugi śródlądowej - geografia, matematyka - j.ang-j.niem53,65
Progi punktowe z dnia 21 lipca 2022 r. (wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, tj. najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej)

Wyniki rekrutacji w roku 2022 - Branżowe szkoły I stopnia

SzkołaGrupa rekrutacyjnaMinimalna liczba punktów
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Polskich Zwycięzców EnigmyK, L - ogólny - Elektronik - j.ang35,65
Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 BA - ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - j.ang44,75
Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 BB - ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - j.ang28,10
Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 BC - ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - j.ang27,30
Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 BF - ogólny - Mechanik motocyklowy - j.ang25,10
Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 BK - ogólny - Kierowca mechanik - j.ang29,55
Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 BL - ogólny - Lakiernik samochodowy - j.niem32,75
Branżowa Szkoła I stopnia nr 21 BM - ogólny - Blacharz samochodowy - j.niem36,10
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3e - ogólny - Elektryk - j.ang47,10
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3em - ogólny - Elektromechanik - j.ang36,10
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3o - ogólny - Operator obrabiarek skrawających - j.ang59,80
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3sm - ogólny - Mechanik-monter maszyn i urządzeń - j.ang56,75
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3sm - ogólny - Ślusarz - j.ang46,10
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 im Gen. Józefa Bemat1 - ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - j.ang31,20
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 im Gen. Józefa Bemat2 - ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - j.niem69,10
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 CA - ogólny - Cukiernik - j.ang44,40
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 CB - ogólny - Cukiernik - j.ang28,65
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 FA - ogólny - Fryzjer - j.ang31,55
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 FB - ogólny - Fryzjer - j.ang38,40
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 FC - ogólny - Fryzjer - j.ang45,30
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 FD - ogólny - Fryzjer - j.ang23,95
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 K - ogólny - Kucharz - j.ang32,60
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 M - ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - j.niem20,55
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 ME 1 - ogólny - Blacharz samochodowy - j.niem43,60
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 ME 2 - ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - j.niem36,25
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 P - ogólny - Piekarz - j.ang66,75
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 S - ogólny - Sprzedawca - j.ang28,80
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 W 1 - ogólny - Stolarz - j.ang51,15
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 W 2 - ogólny - Tapicer - j.angNie dotyczy
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 W 3 - ogólny - Fotograf - j.ang93,85
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 W 4 - ogólny - Krawiec - j.ang100,35
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 W 5 - ogólny - Murarz-tynkarz - j.niem19,85
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 W 6 - ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - j.niem57,60
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 W 7 - ogólny - Lakiernik samochodowy - j.niem32,50
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 im Jana Kilińskiego1 W 8 - ogólny - Elektryk - j.niem25,30
Branżowa Szkoła I stopnia nr 61 abs - ogólny - Operator obrabiarek skrawających - j.ang38,90
Branżowa Szkoła I stopnia nr 61 bbs - ogólny - Mechatronik - j.ang21,00
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9B - ogólny - Kucharz - j.ang28,35
Branżowa Szkoła I stopnia nr 101BK - ogólny - Krawiec - j.ang65,60
Branżowa Szkoła I stopnia nr 101BS - ogólny - Sprzedawca - j.ang59,55
Branżowa Szkoła I stopnia nr 12BM - ogólny - Magazynier-logistyk - j.ang21,10
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA BranżowaI SB - ogólny - Kucharz - j.ang30,00
Progi punktowe z dnia 21 lipca 2022 roku (wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, tj. najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej)

Wyniki rekrutacji w roku 2021 - Licea ogólnokształcące

SzkołaGrupa rekrutacyjnaŚrednia liczba punktówMinimalne punktyMaksymalne punkty
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1 A  e-matematyczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem148,15139,50157,20
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1 E2 edukacji międzynarodowej - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.ros142,56136,50163,55
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1 C biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem147,14138,80166,15
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1 E1 edukacji międzynarodowej - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem149,90141,50171,35
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1 B ekonomiczno-prawna - ogólny - historia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem139,32129,45179,40
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1 D komunikacji wizerunkowej, z elementami psychologii - ogólny - biologia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem149,62139,20179,50
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1G1 -  oddział sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - biologia, język angielski - j.ang,j.niem50,2550,0051,00
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1A2 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - koszykówka chłopców - sportowy - koszykówka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem74,2065,0079,00
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1A3 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - piłka siatkowa dziewcząt - sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - biologia, język angielski - j.ang,j.niem73,2761,0081,00
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1B -oddział humanistyczny - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem134,06126,45154,50
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1C -oddział politechniczny - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem141,86131,20159,25
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1E - oddział społeczno-krajoznawczy z językiem angielskim - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem138,49129,05164,80
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1F - oddział matematyczno-informatyczny - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem149,86137,50166,10
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1G2 -  oddział sportowy - piłka ręczna chłopców - sportowy - piłka ręczna chłopców - biologia, język angielski - j.ang,j.niem272,88250,00287,00
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1A1 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - lekkoatletyka - sportowy - lekkoatletyka - biologia, język angielski - j.ang,j.niem362,00360,00365,00
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1D - oddział medyczny - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem137,63129,55Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama MickiewiczaA- matematyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem177,73175,25Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama MickiewiczaB - architektoniczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem176,86168,90Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama MickiewiczaC - matematyczno- informatyczna - ogólny - informatyka, matematyka - j.ang,j.niem185,12180,95Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama MickiewiczaD - matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem181,62177,40Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama MickiewiczaE- biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem180,83177,45Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1 E+1 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.niem145,38141,00152,25
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1 E+2 - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.fran145,30139,05152,45
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1 A+ - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.niem139,96135,45155,25
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1 C+ - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem147,07137,15164,80
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1 B+ - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem140,87129,20165,30
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1 D+ - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem147,22139,90179,80
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego1 F+ - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem157,09147,55Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr IXH - dwujęzyczny - historia, geografia - j.ang,j.hisz100,00100,00100,00
Liceum Ogólnokształcące nr IXD2 - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.ang,j.niem160,10155,50174,10
Liceum Ogólnokształcące nr IXG1 - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.ros170,19168,20174,60
Liceum Ogólnokształcące nr IXD1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.ros164,71158,80177,75
Liceum Ogólnokształcące nr IXF1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran166,40159,45177,75
Liceum Ogólnokształcące nr IXG2 - ogólny - informatyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran169,88153,05180,40
Liceum Ogólnokształcące nr IXW - wstępny - język hiszpański - j.ang,j.hisz172,69150,35196,80
Liceum Ogólnokształcące nr IXA - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem171,93141,20Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr IXB - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.wło167,83163,10Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr IXC - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.hisz170,16162,85Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr IXE - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz165,93158,90Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr IXF2 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem164,96160,80Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VA - ogólny - historia, język polski, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem, j.ros, j.wło170,72168,35Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VB - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem, j.ros, j.wło177,81170,25Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VC - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem, j.ros, j.wło174,14169,95Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VE - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem, j.ros, j.wło175,55172,30Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VF - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.fran, j.hisz, j.niem, j.ros, j.wło182,37176,90Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VIB-MYP1 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.fran212,31207,65Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VIB-MYP2 - międzynarodowy - program IBprogram IB, program IBprogram IB - j.ang,j.niem217,03211,55Laureat
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1B2 - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem152,22145,30169,90
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1D2 - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem157,79151,20170,20
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1B1 - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem160,20151,20171,30
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1D1 - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem154,43147,90179,55
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1A - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem159,64149,80180,95
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1C1 - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem159,66152,05182,40
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1C2 - sportowy - pływanie - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem567,67500,00700,00
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoI - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem160,87154,05172,70
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoG - ogólny - geografia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem165,11161,10175,75
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoD2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran168,83161,65178,90
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoH - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.ros170,93165,70181,90
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoA - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem158,94150,35Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoB1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem174,60166,95Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoB2 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem165,58160,05Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoC - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem157,70151,65Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoD1 - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.ros163,87155,50Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoE - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran154,38149,65Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoF - ogólny - biologia, chemia, fizyka - j.ang,j.niem149,10144,10Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoD2r humanistyczna z geografią - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.ros157,83156,85160,20
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoD1f humanistyczna z historią - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.fran164,63163,80165,60
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoD1r humanistyczna z historią - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.ros160,91157,00168,25
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoB1 biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem166,74163,55170,65
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoE2f ekonomiczno-społeczna - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.fran168,17164,75171,15
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoA3 matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.ros164,88162,70171,45
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoE1r ekonomiczno-społeczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.ros169,69167,50173,45
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoE1f ekonomiczno-społeczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.fran173,66169,15179,30
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoA2 matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.fran169,33164,90182,90
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoE2n ekonomiczno-społeczna - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.niem166,68160,80183,75
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoB3 biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.ros165,70160,95184,45
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoD2n humanistyczna z geografią - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.niem170,24160,45191,80
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego0 wstępna - wstępny - język francuski - j.ang,j.fran183,23165,45Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoA1 matematyczno-fizyczna - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem170,75165,40Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoB2 biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.fran169,02165,20Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoC1 językowa - ogólny - język polski, język francuski - j.ang,j.fran163,54158,40Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoC2 językowa - ogólny - język francuski, matematyka - j.ang,j.fran169,19162,40Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoD1n humanistyczna z historią - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem164,30161,80Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoD2f humanistyczna z geografią - ogólny - geografia, język polski - j.ang,j.fran171,08169,05Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoE1n ekonomiczno-społeczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.niem175,38171,65Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoE2r ekonomiczno-społeczna - ogólny - geografia, wiedza o społeczeństwie - j.ang,j.ros162,20160,80Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoF dwujęzyczna - dwujęzyczny - historia, geografia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka - j.fran,j.ang188,27167,10Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIA1 WIOŚLARSKA - sportowy - wioślarstwo - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem44,0037,0051,00
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejB Przyrodnicza - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.hisz, j.niem137,21126,10157,95
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIF KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem145,11139,30162,80
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIE INFORMATYCZNA - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem157,21144,65174,40
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIG EKONOMICZNA - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem154,05143,85175,15
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIA2 PRZYRODNICZA - ogólny - geografia, biologia, język angielski - j.ang,j.niem158,27152,05177,15
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejID MATEMATYCZNO-FIZYCZNA - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem155,30143,55180,95
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIC BIOLOGICZNO-CHEMICZNA - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem152,82142,20193,25
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIB HUMANISTYCZNA - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem149,72142,60Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XIP piłkarska - sportowy - piłka nożna dziewcząt - historia, geografia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka - j.ang,j.niem66,3844,0079,00
Liceum Ogólnokształcące nr XIPR prawnicza - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.hisz, j.niem136,14125,70163,85
Liceum Ogólnokształcące nr XIPS psychologiczna - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.hisz, j.niem144,03130,15171,85
Liceum Ogólnokształcące nr XID dziennikarsko-medialna - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.hisz, j.niem132,86125,80173,20
Liceum Ogólnokształcące nr XIE ekonomiczna - ogólny - geografia, matematyka - j.ang,j.hisz, j.niem144,08136,50Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoMATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA + FIZYKA - ogólny - biologia, fizyka, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros161,18155,30173,85
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoHISTORYCZNO-MATEMATYCZNA + WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros169,38163,60180,25
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoMATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA + CHEMIA - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros168,51160,20187,55
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoHISTORYCZNO-MATEMATYCZNA + GEOGRAFIA - ogólny - historia, geografia, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros162,83158,00Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoHISTORYCZNO-POLONISTYCZNA + GEOGRAFIA - ogólny - historia, geografia, język polski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros165,95153,90Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoHISTORYCZNO-POLONISTYCZNA + WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros164,53155,50Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoMATEMATYCZNO-EKONOMICZNA + GEOGRAFIA - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros170,82164,45Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoMATEMATYCZNO-EKONOMICZNA + WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - j.ang,j.fran, j.niem, j.ros171,88165,80Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII E1- Prawnicza- grupa z rozszerzonym programem nauczania historii - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem156,19152,90161,75
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII A2- Dziennikarsko-medialna- grupa medialna - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem155,51151,05168,25
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII B- Uniwersytecka Biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, matematyka - j.ang,j.niem158,45152,45172,25
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII H1- z programem DSD- grupa ekonomiczna - ogólny - geografia, język niemiecki, matematyka - j.niem,j.ang159,12149,70174,55
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII D- Ekonomiczna - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem163,99159,10178,20
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII C- Politechniczna - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.ros165,53160,55184,80
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII H2- z programem DSD- grupa przyrodnicza - ogólny - biologia, chemia, język niemiecki - j.niem,j.ang157,27144,10188,85
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII A1- Dziennikarsko- medialna- grupa dziennikarska - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem160,38154,30Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII E2- Prawnicza-grupa z rozszerzonym programem nauczania WOS - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem160,61155,75Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII F- Architektoniczna - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem162,80155,40Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XIV1 A,B - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem170,64162,10Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XIV1 C,D,E - ogólny - biologia, chemia, fizyka, matematyka - j.ang,j.niem156,70114,10Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XIV1 F - dwujęzyczny - historia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem198,02175,90Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XIV1 G - dwujęzyczny - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem189,86170,70Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XV1D - ogólny - historia, język polski - j.ang,j.niem131,13123,05147,20
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra WysockiegoIE - ogólny - geografia, biologia - j.ang,j.niem121,13109,10136,80
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra WysockiegoIB - ogólny - biologia, chemia - j.ang,j.niem123,82106,85141,90
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra WysockiegoIA - ogólny - fizyka, matematyka - j.ang,j.niem127,56109,30148,25
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra WysockiegoIC - ogólny - biologia, język polski - j.ang,j.niem137,18126,30164,60
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1 D - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem164,78155,35176,90
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1 C - ogólny - fizyka, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem166,24158,40183,15
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1A - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.fran, j.niem153,71143,45Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1 B - ogólny - geografia, język angielski, matematyka - j.ang,j.niem163,79157,00Laureat
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejD BIOLOGICZNO-CHEMICZNY - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem147,08142,60158,10
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejF MEDIALNA - ogólny - geografia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem150,17145,45164,00
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejB JĘZYKOWO-TURYSTYCZNA - ogólny - geografia, język angielski, język niemiecki - j.ang,j.niem148,74142,90165,80
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejA JĘZYKOWO-BIZNESOWA - ogólny - wiedza o społeczeństwie, język polski, język angielski - j.ang,j.niem156,94151,70170,25
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejC MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNY - ogólny - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang,j.niem159,76154,55174,35
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejE TEATRALNY - ogólny - historia, język polski, język angielski - j.ang,j.niem137,86109,60178,00
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LMC - sportowy - piłka nożna - geografia, biologia, informatyka, język angielski - j.ang,j.niem68,2760,0078,00
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LA - ogólny - geografia, biologia, informatyka, język angielski - j.ang,j.niem125,97109,45157,70
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LMA - sportowy - pływanie - geografia, biologia, informatyka, język angielski - j.ang,j.niem689,00546,00820,00
Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków Polskich1B klasa historyczno-społeczna - ogólny - historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski - j.ang,j.niem102,7564,00123,35
Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków Polskich1A klasa biologiczno-chemiczna - ogólny - biologia, chemia, język angielski - j.ang,j.niem107,9173,40Laureat
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LC - integracyjny - geografia, język polski - j.ang,j.niem81,0455,0091,50
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LC - integracyjny - cześć ogólnodostępna - geografia, język polski - j.ang,j.niem114,85100,35133,55
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LB - integracyjny - cześć ogólnodostępna - język polski, język angielski - j.ang,j.niem101,8981,40144,90
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LA - integracyjny - język polski, język angielski - j.ang,j.niem102,1358,75155,00
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- kl. ekologiczna - ogólny - biologia - j.ang,j.niem88,6042,40120,00
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- kl. programistów - ogólny - geografia - j.ang,j.niem89,4763,70121,50
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- kl. wojskowa - ogólny - biologia - j.ang,j.niem97,5276,80121,70
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- kl. artystyczna - ogólny - historia - j.ang,j.niem86,0640,90122,40
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- kl. ratownik medyczny - ogólny - biologia - j.ang,j.niem88,8540,80135,60
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- kl. straży granicznej - ogólny - geografia - j.ang,j.niem84,7138,50137,90
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- kl. prawnicza - ogólny - geografia - j.ang,j.niem97,4551,10142,25
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- kl. strażacka - ogólny - geografia - j.ang,j.niem87,5243,25143,85
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- kl. trenera personalnego - ogólny - biologia - j.ang,j.niem96,0948,75144,60
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- kl. policyjna - ogólny - geografia - j.ang,j.niem89,6536,60147,60
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- kl. wojskowa - ogólny - geografia - j.ang,j.niem83,8936,95165,15
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- kl. policyjna - ogólny - biologia - j.ang,j.niem108,8781,65Laureat
Progi punktowe do poszczególnych grup rekrutacyjnych wraz ze średnią liczbą punktów oraz punktami min. i maks.

Wyniki rekrutacji w roku 2021 - Technika

SzkołaGrupa rekrutacyjnaŚrednia liczba punktówMinimalne punktyMaksymalne punkty
Copacabana Technikum Fryzjerskie we Wrocławiutechnik usług fryzjerskich - ogólny - Technik usług fryzjerskich - biologia - j.ang-j.niem65,1850,30Laureat
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA BranżowaI TH a - ogólny - Technik hotelarstwa - język angielski - j.ang-j.niem93,4944,50Laureat
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA Technikum we WrocławiuI TŻ - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - język angielski - j.ang-j.niem77,6754,35158,65
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA Technikum we WrocławiuI TH b - ogólny - Technik hotelarstwa - język angielski - j.ang-j.niem84,1745,00116,65
Technikum nr 1 Kemala Mustafy Atatürka1c - ogólny - Technik handlowiec - geografia - j.niem-j.ang78,5341,55127,95
Technikum nr 1 Kemala Mustafy Atatürka1b - ogólny - Technik przemysłu mody - język angielski - j.ang-j.niem99,2370,00147,05
Technikum nr 1 Kemala Mustafy Atatürka1d - ogólny - Technik reklamy - geografia - j.ang-j.niem102,8188,30133,15
Technikum nr 1 Kemala Mustafy Atatürka1a - ogólny - Technik informatyk - matematyka - j.ang-j.niem129,02117,05153,00
Technikum nr 10A ogólny - Technik elektronik - matematyka - j.ang-j.niem127,59117,10151,25
Technikum nr 10DEF - ogólny - Technik informatyk - matematyka - j.ang-j.niem140,79126,40180,55
Technikum nr 10C - ogólny - Technik mechatronik - matematyka - j.ang-j.niem144,57124,05Laureat
Technikum nr 10B - ogólny - Technik automatyk - matematyka - j.ang-j.niem145,91130,65158,10
Technikum nr 10H - ogólny - Technik programista - matematyka - j.ang-j.niem160,30155,75177,55
Technikum nr 11g - ogólny - Technik geodeta - matematyka - j.ang-j.niem85,7347,85126,70
Technikum nr 11a - ogólny - Technik budownictwa - matematyka - j.ang-j.niem93,4169,10144,50
Technikum nr 11b - ogólny - Technik budownictwa - matematyka - j.ang-j.niem121,8989,15161,10
Technikum nr 11d - ogólny - Technik dekarstwa - matematyka - j.ang-j.niem45,40
Technikum nr 12TLiP (klasa mundurowa) - ogólny - Technik logistyk - geografia - j.ang-j.niem86,5859,90137,45
Technikum nr 12TP - ogólny - Technik eksploatacji portów i terminali - geografia - j.ang-j.niem87,7869,80106,65
Technikum nr 12TS - ogólny - Technik spedytor - geografia - j.ang-j.niem91,8279,35Laureat
Technikum nr 12TK - ogólny - Technik transportu kolejowego - geografia - j.ang-j.niem100,5575,90Laureat
Technikum nr 12TL - ogólny - Technik logistyk - geografia - j.ang-j.niem116,9295,95153,60
Technikum nr 12TE - ogólny - Technik elektroenergetyk transportu szynowego - fizyka - j.ang-j.niem119,5958,20160,35
Technikum nr 13CP - ogólny - Technik rachunkowości - geografia - j.ang-j.niem88,0444,90129,50
Technikum nr 13ABP - ogólny - Technik ekonomista - geografia - j.ang-j.niem121,7188,40174,55
Technikum nr 13DP - ogólny - Technik reklamy - matematyka - j.ang-j.hisz123,11102,00158,25
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi1 TE - integracyjny - cześć ogólnodostępna - Technik ekonomista - język angielski - j.ang-j.niem78,9852,05146,50
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi1 TR - integracyjny - cześć ogólnodostępna - Technik reklamy - język angielski - j.ang-j.niem91,5068,25121,55
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi1 TR - integracyjny - Technik reklamy - język angielski - j.ang-j.niem113,00113,00113,00
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi1 TE - integracyjny - Technik ekonomista - język angielski - j.ang-j.niem148,25148,25148,25
Technikum nr 15 Marii Sklodowskiej-Curie1D - ogólny - Technik fotografii i multimediów - plastyka - j.ang-j.niem141,08126,55166,75
Technikum nr 15 Marii Skłodowskiej-Curie1AB - ogólny - Technik analityk - chemia - j.ang-j.niem117,8176,05160,60
Technikum nr 15 Marii Skłodowskiej-Curie1E - ogólny - Technik reklamy - informatyka - j.ang-j.niem122,83111,20157,35
Technikum nr 15 Marii Skłodowskiej-Curie1AB - ogólny - Technik ochrony środowiska - biologia - j.ang-j.niem123,20101,45165,10
Technikum nr 15 Marii Skłodowskiej-Curie1C - ogólny - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - informatyka - j.ang-j.niem140,77121,65172,15
Technikum nr 16 Czesława Miłosza1Rp - ogólny - Technik rachunkowości - geografia, matematyka - j.ang-j.niem72,8945,0096,40
Technikum nr 16 Czesława Miłosza1Hp - ogólny - Technik hotelarstwa - geografia, matematyka - j.ang-j.niem80,3632,90134,95
Technikum nr 16 Czesława Miłosza1Gp - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, chemia - j.ang-j.niem83,3647,75151,60
Technikum nr 16 Czesława Miłosza1Tp - ogólny - Technik organizacji turystyki - geografia, matematyka - j.ang-j.niem89,2648,55132,00
Technikum nr 16 Czesława Miłosza1Ap - ogólny - Technik architektury krajobrazu - biologia, matematyka - j.ang-j.niem100,1549,40160,20
Technikum nr 16 Czesława Miłosza1Ep - ogólny - Technik ekonomista - geografia, matematyka - j.ang-j.niem106,4840,80156,80
Technikum nr 16 Czesława Miłosza1DTp - dwujęzyczny - Technik organizacji turystyki - geografia, matematyka - j.ang-j.niem141,48124,25Laureat
Technikum nr 18Klasa 1C Technik optyk - ogólny - Technik optyk - biologia, chemia - j.ang-j.niem80,0432,30121,15
Technikum nr 18Klasa 1D Technik ortopeda - ogólny - Technik ortopeda - biologia, chemia - j.ang-j.niem88,2150,10114,05
Technikum nr 18Klasa 1B Technik weterynarii - ogólny - Technik weterynarii - biologia, chemia - j.ang-j.niem110,2199,90Laureat
Technikum nr 18Klasa 1A Technik weterynarii - ogólny - Technik weterynarii - biologia, chemia - j.ang-j.niem130,08110,60Laureat
Technikum nr 191 ABT - ogólny - Technik informatyk - matematyka - j.ang-j.niem125,40105,20170,05
Technikum nr 2TA - ogólny - Technik mechanik - geografia, fizyka, matematyka - j.ang-j.niem77,0553,30138,60
Technikum nr 2TD - ogólny - Technik pojazdów samochodowych - geografia, fizyka, matematyka - j.ang-j.niem84,8763,10132,30
Technikum nr 2TC - ogólny - Technik pojazdów samochodowych - geografia, fizyka, matematyka - j.ang-j.niem103,0878,20Laureat
Technikum nr 2TF - ogólny - Technik mechatronik - fizyka, informatyka, matematyka - j.ang-j.niem104,5780,00146,20
Technikum nr 3TO - ogólny - Technik mechanik - matematyka - j.ang-j.niem75,3845,50128,15
Technikum nr 3TC - ogólny - Technik chłodnictwa i klimatyzacji - matematyka - j.ang-j.niem85,8047,75122,95
Technikum nr 3TE - ogólny - Technik elektryk - matematyka - j.ang-j.niem85,9838,60144,80
Technikum nr 3TEO - ogólny - Technik urz¹dzeń i systemów energetyki odnawialnej - matematyka - j.ang-j.niem86,5638,15Laureat
Technikum nr 3TEN - ogólny - Technik energetyk - matematyka - j.ang-j.niem93,0068,80124,15
Technikum nr 3TM - ogólny - Technik mechatronik - matematyka - j.ang-j.niem95,5474,30134,50
Technikum nr 5 Jana Kilińskiego1TH - ogólny - Technik handlowiec - geografia - j.ang-j.niem64,7636,30106,70
Technikum nr 5 Jana Kilińskiego1 TF - ogólny - Technik usług fryzjerskich - biologia - j.ang-j.niem94,3765,70155,15
Technikum nr 61 at1 - ogólny - Technik mechanik - fizyka, matematyka - j.ang-j.niem101,1185,30117,00
Technikum nr 61 ct - ogólny - Technik logistyk - geografia, język angielski - j.ang-j.niem110,4991,00147,55
Technikum nr 61 bt2 - ogólny - Technik automatyk - fizyka, matematyka - j.ang-j.niem111,6785,70153,30
Technikum nr 61 dt1 - ogólny - Technik eksploatacji portów i terminali - geografia, język angielski - j.ang-j.niem111,6991,80158,15
Technikum nr 61 dt2 - ogólny - Technik lotniskowych służb operacyjnych - geografia, język angielski - j.ang-j.niem120,6489,90151,90
Technikum nr 61 at2 - ogólny - Technik mechanik lotniczy - fizyka, matematyka - j.ang-j.niem123,1581,55162,90
Technikum nr 61 bt1 - ogólny - Technik mechatronik - fizyka, matematyka - j.ang-j.niem139,47130,90Laureat
Technikum nr 7 Polskich Zwyciężców EnigmyR - ogólny - Technik robotyk - język angielski - j.ang-j.niem116,97105,70147,40
Technikum nr 7 Polskich Zwyciężców EnigmyE - ogólny - Technik elektronik - język angielski - j.ang-j.niem120,28104,05153,80
Technikum nr 7 Polskich Zwyciężców EnigmyX - ogólny - Technik teleinformatyk - język angielski - j.ang-j.niem120,85103,55185,80
Technikum nr 7 Polskich Zwyciężców EnigmyA,B - ogólny - Technik informatyk - język angielski, matematyka - j.ang-j.niem134,38115,15169,75
Technikum nr 8 im. Mikolaja Kopernika1TF - ogólny - Technik ekonomista - geografia, biologia - j.ang-j.niem88,1939,80135,50
Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika1TA - ogólny - Technik handlowiec - język angielski - j.ang-j.niem71,5833,40135,05
Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika1TB - ogólny - Technik handlowiec - geografia, biologia - j.ang-j.niem76,8539,80110,40
Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika1TE - ogólny - Technik ekonomista - język angielski - j.ang-j.niem102,7537,90152,60
Technikum nr 9L - ogólny - Kelner - biologia, język angielski - j.ang-j.niem68,0227,8097,75
Technikum nr 9Ga - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - chemia, język angielski - j.ang-j.niem81,3548,75143,50
Technikum nr 9L - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, język angielski - j.ang-j.niem82,2263,20114,70
Technikum nr 9H - ogólny - Technik hotelarstwa - geografia, język angielski - j.ang-j.niem93,3567,95129,10
Technikum nr 9T - ogólny - Technik organizacji turystyki - geografia, język angielski - j.ang-j.niem111,7295,20161,50
Technikum nr 9Gb - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - biologia, język angielski - j.ang-j.niem112,8988,40160,70
Technikum Salezjańskie TECHNIK ELEKTRONIK dla przemysłu lotniczego - ogólny - Technik elektronik - geografia, matematyka - j.ang-j.niem117,1395,00142,60
Technikum Żeglugi Śródlądowej we WrocławiuI TŻP - ogólny - Technik żeglugi śródlądowej - geografia, matematyka - j.ang-j.niem90,3534,90Laureat
Progi punktowe do poszczególnych grup rekrutacyjnych wraz ze średnią liczbą punktów oraz punktami min. i maks.

Wyniki rekrutacji w roku 2021 - Branżowe szkoły I stopnia

SzkołaGrupa rekrutacyjnaŚrednia liczba punktówMinimalne punktyMaksymalne punkty
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Polskich Zwycięzców EnigmyK - ogólny - Elektronik - j.ang65,6823,55100,65
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2BA - ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - j.ang69,6134,10106,25
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2BC - ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - j.ang62,0042,8087,00
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2BD - ogólny - Lakiernik samochodowy - j.niem47,7434,0064,90
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2BF - ogólny - Mechanik motocyklowy - j.ang62,1940,5584,45
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2BK - ogólny - Kierowca mechanik - j.ang53,3338,4574,55
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3e - ogólny - Elektryk - j.ang58,5228,95108,55
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3em - ogólny - Elektromechanik - j.ang59,6530,8097,00
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3m - ogólny - Mechanik-monter maszyn i urządzeń - j.ang63,6253,1581,45
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3o - ogólny - Operator obrabiarek skrawających - j.ang57,3150,2064,30
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3s - ogólny - Ślusarz - j.ang55,3335,8577,90
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Gen. Józefa Bemat1 - ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - j.ang63,0425,90108,65
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 C - ogólny - Cukiernik - j.ang60,5927,20115,45
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 FA - ogólny - Fryzjer - j.ang63,9528,50126,60
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 FB - ogólny - Fryzjer - j.ang61,9542,1583,00
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 FC - ogólny - Fryzjer - j.ang51,8531,7063,00
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 FD - ogólny - Fryzjer - j.ang55,8936,1083,30
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 K - ogólny - Kucharz - j.ang54,6831,4084,25
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 M - ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - j.niem47,7726,6082,30
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 ME 1 - ogólny - Blacharz samochodowy - j.niem47,7627,6599,65
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 ME 2 - ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - j.niem56,6424,85109,25
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 S - ogólny - Sprzedawca - j.ang67,6528,10117,10
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 W1 - ogólny - Piekarz - j.ang78,7256,6098,70
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 W10 - ogólny - Lakiernik samochodowy - j.niem57,8840,1594,65
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 W11 - ogólny - Elektryk - j.niem38,9029,9553,50
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 W12 - ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - j.niem38,1223,5550,60
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 W2 - ogólny - Stolarz - j.ang87,0880,4093,75
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 W4 - ogólny - Fotograf - j.ang96,3289,90103,60
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 W5 - ogólny - Dekarz - j.ang62,3062,3062,30
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 W6 - ogólny - Krawiec - j.ang64,8561,5068,20
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 W7 - ogólny - Murarz-tynkarz - j.niem45,4045,4045,40
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego1 W8 - ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - j.niem61,9561,9561,95
Branżowa Szkoła I stopnia nr 61 bs1 - ogólny - Operator obrabiarek skrawających - j.ang44,0026,8557,35
Branżowa Szkoła I stopnia nr 61 bs2 - ogólny - Mechatronik - j.ang57,1919,8588,00
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9B - ogólny - Kucharz - j.ang60,8123,10114,60
Branżowa Szkoła I stopnia nr 12BM - ogólny - Magazynier-logistyk - j.ang58,6035,1584,30
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA BraI SB - ogólny - Kucharz - j.ang56,2724,1592,20
Progi punktowe do poszczególnych grup rekrutacyjnych wraz ze średnią liczbą punktów oraz punktami min. i maks.

Wyniki rekrutacji w roku 2020 - Licea ogólnokształcące

SzkołaOddział/grupa rekrutacyjnaMinimalna liczba punktów
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1AP1 - ogólny - język angielski, język niemiecki144,35
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1AP2 - ogólny - język angielski, język rosyjski121,85
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1BP1 - ogólny - język angielski, język niemiecki133,95
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1BP2 - ogólny - język angielski, język rosyjski126,20
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1CP1 - ogólny - język angielski, język niemiecki131,35
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1CP2 - ogólny - język angielski, język francuski122,15
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1DP1 - ogólny - język angielski,język niemiecki118,95
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1DP2 - ogólny - język niemiecki,język angielski113,30
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1EP1 - ogólny - język angielski, język rosyjski129,20
Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"1EP2 - ogólny - język niemiecki, język angielski125,60
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1 A1 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - lekkoatletyka - sportowy - lekkoatletyka - język angielski, język niemiecki365,00
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1 A2 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - koszykówka chłopców - sportowy - koszykówka - język angielski, język niemiecki65,00
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1 A3 - Oddział Mistrzostwa Sportowego - siatkówka dziewcząt - sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - język angielski, język niemiecki72,00
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1 B - oddział prawniczy - ogólny - język angielski, język niemiecki106,85
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1 C - oddział politechniczny - ogólny - język angielski, język niemiecki123,25
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1 D - oddział medyczny - ogólny - język angielski, język niemiecki123,60
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1 E - oddział informatyczno-geograficzny - ogólny - język angielski, język niemiecki105,35
Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1 F - oddział dyplomacji europejskiej - ogólny - język angielski, język niemiecki102,25
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama MickiewiczaA - matematyczna uniwersytecka - ogólny - język angielski, język niemiecki171,10
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama MickiewiczaB- architektoniczna - ogólny - język angielski, język niemiecki151,10
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama MickiewiczaC- matematyczno- informatyczna - ogólny - język angielski, język niemiecki180,20
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama MickiewiczaD- matematyczno-fizyczna - ogólny - język angielski, język niemiecki177,10
Liceum Ogólnokształcące nr III Adama MickiewiczaE- biologiczno-chemiczna - ogólny - język angielski, język niemiecki172,45
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana ŻeromskiegoA+1 - ogólny - język angielski, język niemiecki131,25
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana ŻeromskiegoA+2 - ogólny - język angielski, język francuski124,95
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana ŻeromskiegoB+1 - ogólny - język angielski, język niemiecki138,95
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana ŻeromskiegoB+2 - ogólny - język angielski, język francuski122,95
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana ŻeromskiegoC+ - ogólny - język angielski, język niemiecki113,75
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana ŻeromskiegoD+ - ogólny - język angielski, język niemiecki114,45
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana ŻeromskiegoE+ - ogólny - język angielski, język niemiecki128,05
Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana ŻeromskiegoF+ - ogólny - język angielski, język niemiecki131,35
Liceum Ogólnokształcące nr VA - ogólny - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski160,55
Liceum Ogólnokształcące nr VB - ogólny - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski171,25
Liceum Ogólnokształcące nr VC - ogólny - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski168,30
Liceum Ogólnokształcące nr VE - ogólny - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski165,55
Liceum Ogólnokształcące nr VF - ogólny - język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski173,10
Liceum Ogólnokształcące nr VIB-MYP1 - międzynarodowy - język angielski, język francuski197,50
Liceum Ogólnokształcące nr VIB-MYP2 - międzynarodowy - język angielski, język niemiecki202,70
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1A1 – matematyczno-geograficzno-angielski - ogólny - język angielski, język niemiecki144,80
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1A2- matematyczno-biologiczno-angielski - ogólny - język angielski, język niemiecki142,25
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1B1 –matematyczno-fizyczno-informatyczny - ogólny - język angielski, język niemiecki152,50
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1B2 – matematyczno-fizyczno-angielski - ogólny - język angielski, język niemiecki149,25
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1C – biologiczno-chemiczno-angielski - ogólny - język angielski, język niemiecki144,45
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1D1- język polski- historia - angielski - ogólny - język angielski, język niemiecki137,80
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1D2 – język polski- geografia-j. angielski - ogólny - język angielski, język niemiecki137,15
Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa1D3- język polski- WOS- j. angielski - ogólny - język angielski, język niemiecki136,45
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoA - ogólny - język angielski, język niemiecki146,95
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoB - ogólny - język angielski, język niemiecki163,65
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoC - ogólny - język angielski, język niemiecki141,40
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoD1 - ogólny - język angielski, język rosyjski152,50
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoD2 - ogólny - język angielski ,język francuski163,25
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoE - ogólny - język angielski, język francuski140,65
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoF - ogólny - język angielski, język niemiecki134,25
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoG - ogólny - język angielski, język niemiecki153,85
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoH - ogólny - język angielski, język rosyjski164,65
Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoI - ogólny - język angielski, język niemiecki150,45
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego0 wstępna dwujęzyczna z j. francuskim - wstępny - język francuski, język angielski99,45
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego1F - dwujęzyczny - język francuski, język angielskiZ rezerwacji
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoA matematyczno- fizyczna - ogólny - język angielski, język niemiecki158,95
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoB biologiczno-chemiczna - ogólny - język angielski, język niemiecki157,95
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoC1 językowa z rozsz. matematyką - ogólny - język angielski, język francuski154,15
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoC2 językowa z rozsz. j. polskim - ogólny - język angielski, język francuski151,85
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoD1 humanistyczna - ogólny - język angielski, język francuski153,05
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoD2 j. polski, geografia - ogólny - język angielski, język francuski155,80
Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława KrzywoustegoE matematyczno-geograficzna - ogólny - język angielski, język rosyjski152,55
Liceum Ogólnokształcące nr IX1A4 - ogólny - język angielski, język niemiecki161,75
Liceum Ogólnokształcące nr IX1B4 - ogólny - język angielski, język włoski163,05
Liceum Ogólnokształcące nr IX1C1 - ogólny - język angielski, język hiszpański169,35
Liceum Ogólnokształcące nr IX1C2 - ogólny - język angielski, język hiszpański154,90
Liceum Ogólnokształcące nr IX1D1 - ogólny - język angielski, język rosyjski157,65
Liceum Ogólnokształcące nr IX1D2 - ogólny - język angielski, język niemiecki154,65
Liceum Ogólnokształcące nr IX1E4 - ogólny - język angielski, język hiszpański148,65
Liceum Ogólnokształcące nr IX1F1 - ogólny - język angielski, język francuski150,30
Liceum Ogólnokształcące nr IX1F2 - ogólny - język angielski, język niemiecki152,05
Liceum Ogólnokształcące nr IX1H - dwujęzyczny - język hiszpański, język angielskiZ rezerwacji
Liceum Ogólnokształcące nr IX1S1 - sportowy - piłka siatkowa dziewcząt - język angielski, język niemiecki31,00
Liceum Ogólnokształcące nr IX1S2 - sportowy - piłka ręczna chłopców - język angielski, język niemiecki98,00
Liceum Ogólnokształcące nr IX1W - wstępny - język angielski, język hiszpański113,85
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIA - sportowy - wioślarstwo - język angielski, język niemiecki38,00
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIB - ogólny - język angielski, język niemiecki124,85
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIC1 - ogólny - język angielski, język niemiecki141,80
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIC2 - ogólny - język angielski, język rosyjski103,50
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejID - ogólny - język angielski, język niemiecki142,15
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIE - ogólny - język angielski, język niemiecki149,20
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIF - ogólny - język angielski, język niemiecki122,05
Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii SempołowskiejIG - ogólny - język angielski, język niemiecki115,40
Liceum Ogólnokształcące nr XI1 D Dziennikarsko-medialna - ogólny - język angielski, język hiszpański, język niemiecki111,95
Liceum Ogólnokształcące nr XI1 S siatkarska - sportowy - piłka siatkowa - język angielski, język niemiecki50,00
Liceum Ogólnokształcące nr XI1 W Wodniacka - sportowy - wioślarstwo - język angielski, język niemieckiNie dotyczy
Liceum Ogólnokształcące nr XI1B Przyrodnicza - ogólny - język angielski, język hiszpański, język niemiecki117,60
Liceum Ogólnokształcące nr XI1E Ekonomiczna - ogólny - język angielski, język hiszpański, język niemiecki112,65
Liceum Ogólnokształcące nr XI1P piłka nożna dziewcząt - sportowy - piłka nożna dziewcząt - język angielski, język niemiecki46,00
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoHISTORYCZNO-MATEMATYCZNA+GEOGRAFIA - ogólny - język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski151,60
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoHISTORYCZNO-MATEMATYCZNA+WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ogólny - język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski156,75
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoHISTORYCZNO-POLONISTYCZNA+GEOGRAFIA - ogólny - język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski147,05
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoHISTORYCZNO-POLONISTYCZNA+WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ogólny - język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski148,35
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoMATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA+CHEMIA - ogólny - język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski151,65
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoMATEMATYCZNO-BIOLOGICZNA+FIZYKA - ogólny - język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski146,50
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoMATEMATYCZNO-EKONOMICZNA+GEOGRAFIA - ogólny - język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski156,15
Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława ChrobregoMATEMATYCZNO-EKONOMICZNA+WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ogólny - język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski156,30
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII - H2 - Klasa z programem DSD - ogólny - język niemiecki, język angielski106,50
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII - H1 - Klasa z programem DSD - ogólny - język niemiecki, język angielski105,95
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII A1 -Dziennikarsko-Medialna - grupa dziennikarska - ogólny - język angielski, język niemiecki146,75
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII A2 - Dziennikarsko-Medialna- grupa medialna - ogólny - język angielski, język niemiecki141,90
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII B - Uniwersytecka Biologiczno-chemiczna - ogólny - język angielski, język niemiecki145,55
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII C - Politechniczna - ogólny - język angielski, język rosyjski154,90
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII D - Ekonomiczna - ogólny - język angielski, język niemiecki153,40
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII E1 - Prawnicza- grupa z rozszerzonym programem nauczania historii - ogólny - język angielski, język niemiecki145,05
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII E2 - Prawnicza- grupa z rozszerzonym programem nauczania WOS - ogólny - język angielski, język niemiecki147,40
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII F - Architektoniczna - ogólny - język angielski, język niemiecki154,00
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII G1 - Lingwistyczno-Kulturoznawcza - grupa z językiem rosyjskim - ogólny - język angielski, język rosyjski141,25
Liceum Ogólnokształcące nr XIIII G2 - Lingwistyczno-Kulturoznawcza-grupa z językiem francuskim - ogólny - język angielski, język francuski147,15
Liceum Ogólnokształcące nr XIV0 - wstępny - język angielski, nie dotyczy133,15
Liceum Ogólnokształcące nr XIV1A - matematyczno-informatyczna - ogólny - język angielski, język niemiecki155,60
Liceum Ogólnokształcące nr XIV1B - matematyczno-fizyczna - ogólny - język angielski, język niemiecki158,55
Liceum Ogólnokształcące nr XIV1C, 1D - chemiczna - ogólny - język angielski, język niemiecki158,10
Liceum Ogólnokształcące nr XIV1E - ekonomiczna - dwujęzyczny - język angielski, język niemiecki132,55
Liceum Ogólnokształcące nr XIV1F - prawno-ekonomiczna - dwujęzyczny - język angielski, język niemiecki188,85
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1A - ogólny - język angielski, język niemiecki99,45
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1B - ogólny - język angielski, język niemiecki99,25
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1C - ogólny - język angielski, język niemiecki117,90
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1D - ogólny - język angielski, język niemiecki109,65
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego1E - ogólny - język angielski, język niemiecki97,80
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1 A - ogólny - język angielski, język francuski, język niemiecki136,95
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1 B - ogólny - język angielski, język niemiecki145,75
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1 C - ogólny - język angielski, język niemiecki154,85
Liceum Ogólnokształcące nr XVI1 D - ogólny - język angielski, język francuski, język niemiecki152,40
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejA-JĘZYKOWO-BIZNESOWA - ogólny - język angielski, język niemiecki141,30
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejB-JĘZYKOWO-TURYSTYCZNA - ogólny - język angielski, język niemiecki131,50
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejC-MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA - ogólny - język angielski, język niemiecki143,25
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejD-BIOLOGICZNO-CHEMICZNA - ogólny - język angielski, język niemiecki134,95
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejE-TEATRALNA - ogólny - język angielski, język niemiecki107,05
Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki OsieckiejF-MEDIALNA - ogólny - język angielski, język niemiecki132,30
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LA - ogólny - język angielski, język niemiecki97,65
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LMA Oddział Mistrzostwa Sportowego - sportowy - pływanie - język angielski, język niemiecki440,00
Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego1LMC Oddział Mistrzostwa Sportowego - sportowy - piłka nożna - język angielski, język niemiecki60,00
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1 LA - integracyjny - cześć ogólnodostępna język angielski, język niemiecki98,85
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1LB - integracyjny - cześć ogólnodostępna język angielski, język niemiecki75,25
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX1LC - integracyjny - cześć ogólnodostępna język angielski, język niemiecki89,00
Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków PolskichIa BIOLOGICZNO-CHEMICZNA - ogólny - język angielski, język niemiecki66,30
Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków PolskichIb HISTORYCZNO-SPOŁECZNA - ogólny - język angielski, język niemiecki69,30
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- klasa policyjna - ogólny - język angielski, język niemiecki35,10
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- klasa ratowników medycznych - ogólny - język angielski, język niemiecki53,90
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- klasa strażacka - ogólny - język angielski, język niemiecki39,45
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24LSM- klasa wojskowa - ogólny - język angielski, język niemiecki47,80
Europejskie Liceum IT we WrocławiuELIT- klasa programistów - ogólny - język angielski, język niemiecki78,05
Europejskie Liceum Służb Mundurowych we WrocławiuELSM- klasa prawnicza - ogólny - język angielski, język niemiecki42,15
Europejskie Liceum Służb Mundurowych we WrocławiuELSM- klasa trener personalny - ogólny - język angielski, język niemiecki38,00
Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia we Wrocławiu - Liceum OgólnokształcąceLO profil humanistyczny - ogólny - język angielski, język niemiecki101,55
Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia we Wrocławiu - Liceum OgólnokształcąceLO profil przyrodniczy - ogólny - język angielski, język niemiecki91,35
Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia we Wrocławiu - Liceum OgólnokształcąceLO profil ścisły - ogólny - język angielski, język niemiecki109,05
*Nie dotyczy- w danej klasie było więcej miejsc niż chętnych, stąd brak minimalnej liczby punktów.

Wyniki rekrutacji w roku 2020 - Technika

SzkołaOddział/grupa rekrutacyjnaMinimalna liczba punktów
Technikum nr 11a - ogólny - Technik informatyk - język angielski-język niemiecki86,15
Technikum nr 11b - ogólny - Technik przemysłu mody - język angielski-język niemiecki48,60
Technikum nr 11c - ogólny - Technik handlowiec - język niemiecki- język angielski41,35
Technikum nr 11d - ogólny - Technik reklamy - język angielski-język niemiecki60,00
Technikum nr 2TA - ogólny - Technik mechanik - język angielski-język niemiecki32,95
Technikum nr 2TC1 - ogólny - Technik pojazdów samochodowych - język angielski-język niemiecki64,25
Technikum nr 2TD2 - ogólny - Technik pojazdów samochodowych - język angielski-język niemiecki33,85
Technikum nr 2TF - ogólny - Technik mechatronik - język angielski-język niemiecki67,25
Technikum nr 3TC - ogólny - Technik chłodnictwa i klimatyzacji - język angielski-język niemiecki38,15
Technikum nr 3TE - ogólny - Technik elektryk - język angielski-język niemiecki59,10
Technikum nr 3TEN - ogólny - Technik energetyk - język angielski-język niemiecki53,05
Technikum nr 3TEO - ogólny - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - język angielski-język niemiecki40,35
Technikum nr 3TM - ogólny - Technik mechatronik - język angielski-język niemiecki34,30
Technikum nr 3TO - ogólny - Technik mechanik - język angielski-język niemiecki35,30
Technikum nr 3TUD - ogólny - Technik urządzeń dźwigowych - język angielski-Nie dotyczy
Technikum nr 5 1 TF - ogólny - Technik usług fryzjerskich - język angielski-język niemiecki49,25
Technikum nr 5 1 TH - ogólny - Technik handlowiec - język angielski-język niemiecki75,70
Technikum nr 61 at1 - ogólny - Technik mechanik - język angielski-język niemiecki46,75
Technikum nr 61 at2 - ogólny - Technik mechanik lotniczy - język angielski-język niemiecki43,65
Technikum nr 61 bt1 - ogólny - Technik mechatronik - język angielski-język niemiecki96,95
Technikum nr 61 bt2 - ogólny - Technik automatyk - język angielski-język niemiecki41,70
Technikum nr 61 ct - ogólny - Technik logistyk - język angielski-język niemiecki87,95
Technikum nr 61 dt1 - ogólny - Technik eksploatacji portów i terminali - język angielski-język niemiecki73,10
Technikum nr 61 dt2 - ogólny - Technik lotniskowych służb operacyjnych - język angielski-język niemiecki91,05
Technikum nr 7 A, B - ogólny - Technik informatyk - język angielski-język niemiecki102,50
Technikum nr 7 E - ogólny - Technik elektronik - język angielski-język niemiecki35,05
Technikum nr 7 X - ogólny - Technik teleinformatyk - język angielski-język niemiecki71,20
Technikum nr 81TA - ogólny - Technik handlowiec - język angielski-język niemiecki32,90
Technikum nr 81TB - ogólny - Technik handlowiec - język angielski-język niemiecki74,65
Technikum nr 81TE - ogólny - Technik ekonomista - język angielski-język niemiecki27,65
Technikum nr 81TF - ogólny - Technik ekonomista - język angielski-język niemiecki39,20
Technikum nr 9Ga - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - język angielski-język niemiecki50,85
Technikum nr 9Gb - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - język angielski-język niemiecki53,00
Technikum nr 9H - ogólny - Technik hotelarstwa - język angielski-język niemiecki58,95
Technikum nr 9L - ogólny - Technik usług kelnerskich - język angielski-język niemiecki45,90
Technikum nr 9L - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - język angielski-język niemiecki43,70
Technikum nr 9T - ogólny - Technik organizacji turystyki - język angielski-język niemiecki83,00
Technikum nr 10A - ogólny - Technik elektronik - język angielski-język niemiecki93,95
Technikum nr 10B - ogólny - Technik automatyk - język angielski-język niemiecki99,60
Technikum nr 10C - ogólny - Technik mechatronik - język angielski-język niemiecki112,60
Technikum nr 10DEFG - ogólny - Technik informatyk - język angielski-język niemiecki108,05
Technikum nr 10H - ogólny - Technik programista - język angielski-język niemiecki120,85
Technikum nr 11a - ogólny - Technik budownictwa - język angielski-język niemiecki31,15
Technikum nr 11b - ogólny - Technik budownictwa - język angielski-język niemiecki82,35
Technikum nr 11g - ogólny - Technik geodeta - język angielski-język niemiecki49,25
Technikum nr 12TE - ogólny - Technik elektroenergetyk transportu szynowego - język angielski, język niemiecki-język angielski, język niemiecki74,05
Technikum nr 12TK - ogólny - Technik transportu kolejowego - język angielski, język niemiecki- język angielski, język niemiecki65,85
Technikum nr 12TL - ogólny - Technik logistyk - język angielski, język niemiecki- język angielski, język niemiecki92,60
Technikum nr 12TLiP (klasa mundurowa) - ogólny - Technik logistyk - język angielski, język niemiecki- język angielski, język niemiecki41,85
Technikum nr 12TP - ogólny - Technik eksploatacji portów i terminali - język angielski, język niemiecki- język angielski, język niemiecki20,45
Technikum nr 12TS - ogólny - Technik spedytor - język angielski, język niemiecki- język angielski, język niemiecki74,85
Technikum nr 131 ap - ogólny - Technik ekonomista - język angielski-język niemiecki109,65
Technikum nr 131 bp - ogólny - Technik ekonomista - język angielski-język niemiecki87,55
Technikum nr 131 cp - ogólny - Technik rachunkowości - język angielski-język niemiecki59,60
Technikum nr 131 dp - ogólny - Technik reklamy - język angielski-język hiszpański108,25
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi1TE - integracyjny - cześć ogólnodostępna technik ekonomista - język angielski-język niemiecki45,45
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi1TR - integracyjny - cześć ogólnodostępna Technik reklamy - język angielski-język niemiecki74,30
Technikum nr 15 1AB - ogólny - Technik analityk - język angielski-język niemiecki120,25
Technikum nr 15 1AB - ogólny - Technik ochrony środowiska - język angielski-język niemiecki85,25
Technikum nr 15 1C - ogólny - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - język angielski-język niemiecki107,25
Technikum nr 15 1D - ogólny - Technik fotografii i multimediów - język angielski-język niemiecki112,45
Technikum nr 15 1E - ogólny - Technik reklamy - język angielski-język niemiecki92,55
Technikum nr 16 1Ap - ogólny - Technik architektury krajobrazu - język angielski-język niemiecki51,25
Technikum nr 16 1DHp - DWUJĘZYCZNY - dwujęzyczny - Technik hotelarstwa - język angielski-język niemiecki60,95
Technikum nr 16 1DTp - DWUJĘZYCZNY - dwujęzyczny - Technik organizacji turystyki - język angielski-język niemiecki70,75
Technikum nr 16 1Ep - ogólny - Technik ekonomista - język angielski-język niemiecki56,25
Technikum nr 16 1Gp - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - język angielski-język niemiecki26,10
Technikum nr 16 1Hp - ogólny - Technik hotelarstwa - język angielski-język niemiecki31,20
Technikum nr 16 1Tp - ogólny - Technik organizacji turystyki - język angielski-język niemiecki50,95
Technikum nr 18KLASA 1 A - ogólny - Technik weterynarii - język angielski-język niemiecki80,25
Technikum nr 18KLASA 1B - ogólny - Technik weterynarii - język angielski-język niemiecki48,20
Technikum nr 18KLASA 1C - ogólny - Technik optyk - język angielski-język niemiecki39,70
Technikum nr 18KLASA 1D - ogólny - Technik ortopeda - język angielski-język niemiecki52,55
Technikum nr 19trening kreatywności - ogólny - Technik informatyk - język angielski-język niemiecki69,00
Copacabana Technikum Fryzjerskie we WrocławiuTechnik usług fryzjerskich - ogólny - Technik usług fryzjerskich - język angielski-język niemiecki41,20
Europejskie Technikum Menedżerskie we WrocławiuETM - technik informatyk - ogólny - Technik informatyk - język angielski-język niemiecki62,75
Europejskie Technikum Menedżerskie we WrocławiuETM- technik teleinformatyk - ogólny - Technik teleinformatyk - język angielski-język niemieckiNie dotyczy
Europejskie Technikum Menedżerskie we WrocławiuETM- technik usług fryzjerskich - ogólny - Technik usług fryzjerskich - język angielski-język niemiecki33,40
Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia we Wrocławiu - TechnikumTechnik informatyk - ogólny - Technik informatyk - język angielski-język niemiecki85,05
Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia we Wrocławiu - TechnikumTechnik logistyk - ogólny - Technik logistyk - język angielski-język niemiecki80,85
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA Technikum we WrocławiuI TH - ogólny - Technik hotelarstwa - język angielski-język niemiecki40,85
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA Technikum we WrocławiuI TŻ - ogólny - Technik żywienia i usług gastronomicznych - język angielski-język niemiecki40,75
Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu1TŻP - ogólny - Technik żeglugi śródlądowej - język angielski-język niemiecki38,60
*Nie dotyczy- w danej klasie było więcej miejsc niż chętnych, stąd brak minimalnej liczby punktów.

Wyniki rekrutacji w roku 2020 - Branżowe szkoły I stopnia

SzkołaOddział/grupa rekrutacyjnaMinimalna liczba punktów
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1K - ogólny - Elektronik - język angielski28,6
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2BA - ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - język angielski17,85
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2BC - ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - język angielski40,85
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2BE - ogólny - Blacharz samochodowy - język niemieckiNie dotyczy*
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2BF - ogólny - Mechatronik - język niemiecki32,95
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2BG - ogólny - Lakiernik samochodowy - język niemiecki32,05
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2BJ - ogólny - Mechanik motocyklowy - język angielski46,65
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2BK - ogólny - Kierowca mechanik - język niemiecki29,15
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3e - ogólny - Elektryk - język angielski29,7
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3em - ogólny - Elektromechanik - język angielski32,45
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3m - ogólny - Mechanik-monter maszyn i urządzeń - język angielski41,15
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3o - ogólny - Operator obrabiarek skrawających - język angielski49,95
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3s - ogólny - Ślusarz - język angielski52,15
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Gen. Józefa Bemat1 - ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język angielski28,85
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Gen. Józefa Bemat2 - ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język niemieckiNie dotyczy*
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 C - ogólny - Cukiernik - język angielski19,7
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 FA - ogólny - Fryzjer - język angielski40,95
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 FB - ogólny - Fryzjer - język angielski32,45
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 L1 - ogólny - Automatyk - język angielski32,4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 L2 - ogólny - Elektromechanik - język angielski29,75
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 M - ogólny - Mechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki22,15
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 PK1 - ogólny - Kucharz - język angielski34,4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 PK2 - ogólny - Piekarz - język angielskiNie dotyczy*
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 S - ogólny - Sprzedawca - język angielski27,4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 W1 - ogólny - Elektromechanik pojazdów samochodowych - język niemiecki33,15
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 W10 - ogólny - Lakiernik samochodowy - język niemiecki37,45
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 W11 - ogólny - Elektryk - język niemiecki23,55
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 W2 - ogólny - Stolarz - język angielski43,2
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 W3 - ogólny - Tapicer - język angielski93,75
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 W4 - ogólny - Fotograf - język angielski83,9
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 W5 - ogólny - Dekarz - język angielskiNie dotyczy*
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 W6 - ogólny - Krawiec - język angielski71,75
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 W7 - ogólny - Murarz-tynkarz - język niemiecki42,7
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 W8 - ogólny - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - język niemiecki24,2
Branżowa Szkoła I stopnia nr 51 W9 - ogólny - Blacharz samochodowy - język niemieckiNie dotyczy*
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 1 bs1 - ogólny - Operator obrabiarek skrawających - język angielski35,65 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 61 bs2 - ogólny - Mechatronik - język angielski42,25
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9B - ogólny - Kucharz - język angielski28,5
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9BK - ogólny - Kelner - język angielski37,95
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9BK - ogólny - Kucharz - język angielski30,25
Branżowa Szkoła I stopnia nr 101bk - ogólny - Krawiec - język angielskiNie dotyczy*
Branżowa Szkoła I stopnia nr 101bs - ogólny - Sprzedawca - język angielskiNie dotyczy*
Branżowa Szkoła I stopnia nr 12BM - ogólny - Magazynier-logistyk - język angielski42,4
Europejska Szkoła Branżowa I stopnia we WrocławiuESB- klasa wielozawodowa - ogólny - Betoniarz-zbrojarz, Dekarz, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz-tynkarz, Stolarz, Tapicer, Elektromechanik, Elektryk, Elektronik, Mechatronik, Fryzjer, Sprzedawca, Kucharz, Blacharz, Mechanik-monter maszyn i urządzeń, Operator obrabiarek skrawających, Ślusarz, Blacharz samochodowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, Rolnik, Cukiernik, Piekarz, Przetwórca mięsa, Fotograf - język angielski26,65
Publiczna Szkoła Gastronomiczna HO-GA BranżowaI SB - ogólny - Kucharz - język angielski20,1
*Nie dotyczy- w danej klasie było więcej miejsc niż chętnych, stąd brak minimalnej liczby punktów.
Branżowe szkoły II stopnia

Absolwenci Branżowych Szkół pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki w Branżowych Szkołach drugiego stopnia, uzyskując tym samym drugą kwalifikację w zawodzie oraz tytuł technika.

Przykładowa ścieżka kariery uczniów wybierających Branżową Szkołę.

Aby kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia należy zwrócić uwagę czy po Branżowej Szkole I stopnia ustawodawca przewidział możliwość kontynuowania nauki w danym zawodzie:

Kontynuacja nauki w danym zawodzie po Branżowej Szkole I stopnia

We Wrocławiu jest osiem Branżowych Szkół II stopnia, które dają możliwość nabywania kwalifikacji i uzyskania tytułu technika w wybranym zawodzie.

Branżowe szkoły II stopnia – Oferta w roku szkolnym 2022/2023

Branżowa szkoła II stopniaAdresNazwa zespołu szkółZawodyLink do strony www
Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21Zespół Szkół Teleinformatycznych i ElektronicznychTechnik elektronikhttps://zstie.edu.pl/
Branżowa Szkoła II stopnia nr 2ul. Borowska 105Zespół szkół nr 2Technik pojazdów samochodowychhttps://zs2.wroclaw.pl
Branżowa Szkoła II stopnia nr 3ul. Młodych Techników 58Zespół szkół nr 18Technik elektrykhttp://www.zs18.wroc.pl/
Branżowa Szkoła II stopnia nr 4ul. Grabiszyńska 236Zespół Szkół BudowlanychTechnik budownictwahttps://www.zsb.wroc.pl/
Branżowa Szkoła II stopnia nr 5ul. Jana Władysława Dawida 5Zespół Szkół Zawodowych nr 5Technik usług fryzjerskichhttps://zsz5.edupage.org/
Branżowa Szkoła II stopnia nr 6ul. Kiełczowska 43Lotnicze Zakłady NaukoweTechnik mechatronikhttps://lzn.pl/
Branżowa Szkoła II stopnia nr 9ul. Kamienna 86Zespół Szkół GastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznychhttps://zsg.wroclaw.pl/
Branżowa Szkoła II stopnia nr 12ul. Jana Władysława Dawida 9-11Zespół Szkół LogistycznychTechnik logistykhttp://www.logistyk-zsl.wroclaw.pl/
Co dalej, Licealisto?

Liceum to świetny okres na przyglądanie się sobie, na refleksję o tym, co jest dla Ciebie ważne i czego chciał/a/byś w życiu.

Zapraszamy Cię do wspólnego konstruowania przyszłości.

Podczas zajęć grupowych z doradcą w Centrum Kształcenia Zawodowego postawisz sobie pytania, czym dla Ciebie jest kariera i będziesz poszukiwał/a na nie odpowiedzi. Nasza oferta dla Ciebie, to zajęcia grupowe w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych.

Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe obejmują tematykę planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

W ramach programu pt. „Zanim wybierzesz…” – będziesz miał/a okazję poruszyć wiele tematów m.in.:

 • czym jest kariera i czy można ją zaplanować,
 • jak ważne jest poznanie siebie, określenie swoich wartości i źródeł motywacji
  w konstruowaniu swojej kariery,
 • o dalszym kształceniu,
 • o zasadach rekrutacji na wrocławskie uczelnie, o jednolitym systemie edukacji wdrożonym pod nazwą Procesu Bolońskiego (m.in. o porównywalności dyplomów
  i tytułów akademickich w Europie),
 • o współczesnym rynku pracy i oczekiwaniach pracodawców.

Zajęcia składają się z trzech części.

W części pierwszej doradca prowadzi Cię przez różne modele kariery, postawisz sobie pytania, co jest dla Ciebie najważniejsze, na co zwracać uwagę w okresie dalszego kształcenia i jakie kompetencje we współczesnym świecie są szczególnie istotne.

W części drugiej będziesz miał/a możliwość wyszukiwania informacji w Internecie pod kierunkiem doradcy, które są przydatne w dalszym planowaniu swojego rozwoju edukacyjno-zawodowego. Zapoznasz się z rankingiem i oceną poszczególnych kierunków studiów, nauczysz się wyszukiwać informacji o ekonomicznych losach absolwentów oraz poznasz zasady rekrutacji do szkół wyższych i do szkół policealnych, a także inne sposoby nabywania kwalifikacji zawodowych.

W części trzeciej weźmiesz udział w grze interaktywnej, zrobisz test określający źródła Twoich motywacji, będziesz mógł/a porozmawiać i podzielić się swoimi refleksjami w oparciu o uzyskane wyniki. Doradca podzieli się z Tobą informacjami z rynku pracy i wskaże źródła informacji, z których warto korzystać samodzielnie, planując swoją przyszłość.

Konsultacje indywidualne

Rozmowa z doradcą może okazać się pomocna w konstruowaniu Twoich planów na przyszłość. Jej celem może być w równym stopniu chęć pozyskania przez Ciebie informacji od doradcy na temat planowania, jak i rozmowa, podczas której, razem z doradcą określisz swoje cele, możliwości ich realizacji, nazwiesz swoje marzenia i wyznaczysz własną ścieżkę ich realizacji.

Jak się umówić?

Zajęcia organizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą lub pedagogiem. Prowadzone są w formie warsztatowej w pracowni komputerowej.

Czas trwania zajęć - 135 minut.

Indywidualne porady – umów się telefonicznie - 71 798-67-00 wew. 141, 142 lub mailowo – info@doradcy-wroclaw.pl 

Rekrutacja na uczelnie

Poniżej znajduje się wykaz publicznych uczelni wyższych we Wrocławiu wraz z linkami do stron głównych uczelni oraz danymi teleadresowymi. Ponadto istnieje wiele uczelni niepublicznych (z reguły płatnych), które znajdują się poniżej. Żeby rozpocząć studia trzeba zdać egzamin maturalny. Każda uczelnia ma swój własny system rekrutacji i swoje własne wymagania odnośnie przedmiotów wymaganych podczas ubiegania o studia na danym kierunku. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach uczelni w zakładkach dotyczących rekrutacji. Jeśli będziesz zainteresowany konkretnym kierunkiem, warto wejść na stronę wydziału danego kierunku studiów w danej uczelni, tam znajdziesz opisy kierunków studiów, plany zajęć, programy studiów (zazwyczaj znajdują się one w zakładkach dla studenta). Załączniki do pobrania.

Kierunki studiów dostępne na wrocławskich uczelniach publicznych (tytuł licencjata lub inżyniera)

UWr – Uniwersytet Wrocławski

PWr – Politechnika Wrocławska

UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy

UE – Uniwersytet Ekonomiczny

UM – Uniwersytet Medyczny

AWF – Akademia Wychowania Fizycznego

ASP – Akademia Sztuk Pięknych

AM – Akademia Muzyczna

AST – Akademia Sztuk Teatralnych

AWL – Akademia Wojsk Lądowych

Jeśli będziesz już studentem konkretnej uczelni warto skorzystać z usług doradców zawodowych z Biur Karier, kiedy np. masz wątpliwości czy dany kierunek studiów jest odpowiedni dla Ciebie lub gdy chcesz zmienić kierunek studiów czy uczelnię. Znajdziesz tam również pomoc w znalezieniu pracy lub stażu.

Szkoły policealne

Szkoły policealne prowadzone przez Miasto Wrocław:

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Szkoła Policealna nr 2, ul. Stanisława Worcella 3
 • Elektroniczne Zakłady Naukowe, Szkoła Policealna nr 4, ul. Braniborska 57
 • Lotnicze Zakłady Naukowe, Szkoła Policealna nr 11, ul. Kiełczowska 43
 • Zespół Szkół Logistycznych, Szkoła Policealna nr 12, ul. Jana Wł. Dawida 9-11
 • Zespół Szkół nr 1, Szkoła Policealna nr 16, ul. Słubicka 29-33
 • Zespół Szkół nr 3, Szkoła Policealna nr 17, ul. Szkocka 64

Inne organy prowadzące:

 • Policealne Studium Animatorów Kultury "SKiBA", ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2

Szkoła prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

 • Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna we Wrocławiu, ul. Stawowa 24

       www.medyk.wroclaw.dolnyslask.pl

Poznaj siebie

Poznaj siebie

Nie raz zapewne słyszałeś, że „jesteś kowalem swojego losu”, „jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz” albo, że „jesteś autorem swojego życia”. Możesz się z tym zgodzić albo nie. Jedno jednak jest pewne, masz wpływ na swoje życie. W jakim stopniu, to już zależy od Ciebie.
Jeżeli czytasz naszą stronę, to znaczy, że masz tego świadomość. To, jak siebie oceniasz ma wpływ na Twoje decyzje i relacje z innymi. To, co pozwala na realizację marzeń i osiągnięcie satysfakcji życiowej, to życie zgodne z własnymi wartościami, świadomość swoich mocnych stron, źródeł motywacji, umiejętność stawiania sobie celów i wybranie strategii ich realizacji, która wszystkie te czynniki uwzględnia. Poznanie siebie staje się, więc kluczem do sukcesu, rozumianego, jako rozwój osobisty i poczucie spełnienia.
 

Na początek

Przywołaj okres swojego dzieciństwa. Co lubiłeś najbardziej? Co sprawiało Ci radość? Kim lubiłeś być podczas zabaw? Z jakich pochwał byłeś najbardziej dumny? Na czyich pochwałach najbardziej Ci zależało? Przywołanie wspomnień czasami jest trudne, dlatego, jeżeli masz zdjęcia z tego okresu warto je przejrzeć. Możesz poprosić najbliższych, żeby opowiedzieli Ci jak Cię zapamiętali. Być może zauważysz cechy, które ujawniały się podczas dziecięcej zabawy, czynności, których wykonywanie sprawiało Ci radość, rolę w grupie, jaką pełniłeś i w ten sposób, Twój obraz zacznie się wypełniać.

 
Pytania, które wnikają w głąb duszy

Poznanie siebie wymaga refleksji i budowania samoświadomości. Sięganie do okresu dzieciństwa i analiza dotychczasowych doświadczeń jest pisaniem własnej historii życia. Swoją historię cały czas uzupełniamy o nowe doświadczenia i przemyślenia. Poniżej znajdziesz pytania, które pomagają przyjrzeć się sobie. Odpowiedź na niektóre z nich może sprawić Ci trudność. Nie zrażaj się tym. Nie musisz się spieszyć. Rozmowa z sobą niech trwa.

O czym marzysz?

Czym jest dla Ciebie szczęście?
W jakich sytuacjach najczęściej się śmiejesz?
Bez których codziennych zajęć byłoby Ci trudno żyć?
Co Cię w życiu porusza?
Na jakie czynności nie brakuje Ci energii?
Skąd czerpiesz swoja energię?
Jakie sprawy i problemy innych wpływają na Ciebie najbardziej?
W jakich sytuacjach czujesz zniechęcenie lub brak motywacji?
W jaki sposób panujesz nad swoimi emocjami?
Z czego jesteś w swoim życiu dumny, (kiedy jesteś z siebie dumny)?
W jakich aktywnościach bierzesz udział w szkole i poza nią?
Czego twoje aktywności Cię nauczyły?
Kto może Ci pomóc?


Z badań ankietowych, które wykonujemy wśród uczniów wynika, że największą trudność sprawia im określenie swoich mocnych stron, zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz odpowiedź na pytanie, co chcieliby robić w przyszłości. W naszej ofercie dla uczniów mamy zajęcia grupowe, podczas których poruszamy te zagadnienia jednak zdajemy sobie sprawę, że podczas takich zajęć nie odpowiemy na wszystkie pytania. Dlatego chcielibyśmy zachęcić Cię do rozmowy indywidualnej z doradcą. To czas tylko dla Ciebie.


Zadzwoń do Centrum Kształcenia Zawodowego i umów się na konsultację indywidualną: 
tel. 71 798-67-00 w. 141, 142
lub napisz maila na adres: info@doradcy-wroclaw.pl


Co może Ci pomóc?

W Internecie znajdziesz dużo różnych darmowych testów za pomocą, których możesz określić zainteresowania, typ osobowości, temperament, czy predyspozycje zawodowe. Jeżeli lubisz testy warto je wykonać. Pamiętaj jednak o tym, że nie są one wyrocznią, a z uzyskanym wynikiem nie musisz się zgodzić.

Kursy KKZ

Droga do zawodu absolwenta szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej

Co to są KKZ-y i kogo mogą interesować?

Od 1 września 2012 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie zawodu lub uzupełnienie/poszerzenie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.

Co to jest kwalifikacja?

W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wyodrębniono kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja zawodowa, to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.
Kwalifikacja zawodowa, to zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza certyfikat wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. 

Przykład 1.
W zawodzie ELEKTRYK wyodrębniono jedną kwalifikację:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Przykład 2.
W zawodzie TECHNIK ELEKTRYK wyodrębniono dwie kwalifikacje:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Przykład 3.
W zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH wyodrębniono dwie kwalifikacje:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Jeżeli jesteś absolwentem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej możesz zdobyć kwalifikację lub zawód poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Jesteś absolwentem liceum ogólnokształcącego?

Możesz uzyskać dyplom zawodowy TECHNIKA w wybranym zawodzie. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (kursów zawodowych) i zdaniu egzaminu zawodowego (egzaminów zawodowych). Powinieneś wiedzieć, że egzamin zawodowy składa się z dwóch części - pisemnej i praktycznej. Absolwent kursu, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Absolwent kursu (kursów), który posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Przykład 4.
Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK ELEKTRYK wtedy, gdy ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz zda egzaminy zawodowe w zakresie dwóch kwalifikacji:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Przykład 5.
Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH wtedy, gdy ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz zda egzaminy zawodowe w zakresie dwóch kwalifikacji:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent liceum ogólnokształcącego może być zainteresowany zdobyciem tylko jednej kwalifikacji zawodowej (np. w zawodzie technik elektryk – kwalafikacja ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych). Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymuje ‎‎certyfikat tej kwalifikacji zawodowej, wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. W tym przypadku otrzymuje dodatkowo dyplom zawodowy w zawodzie ELEKTRYK i może podjąć zatrudnienie na stanowisku, na którym zdobyte przez niego umiejętności są wystarczające.

 Jesteś absolwentem technikum?

Absolwent technikum może poszerzyć zdobyte kwalifikacje w technikum, wybierając w drodze KKZ inną kwalifikację.

Jesteś absolwentem branżowej szkoły I stopnia?

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w drodze KKZ, szczególnie wówczas, gdy nie znajdzie oferty branżowej szkoły II stopnia, która dawałaby mu możliwość uzyskania tytułu technika w wybranym zawodzie. Uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy zapewni absolwentowi branżowej szkoły I stopnia uzyskanie dodatkowej kwalifikacji, nie zapewni mu jednak tytułu technika, gdyż poza kwalifikacjami zawodowymi konieczne jest posiadanie średniego wykształcenia ogólnego. Może je zdobyć w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Gdzie znajdziesz ofertę KKZ – ów?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe najczęściej organizowane są przez szkoły, gdzie odbywa się kształcenie w danym zawodzie, np. we Wrocławiu w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych przy ul. Worcella 3 we Wrocławiu organizowane są kursy w zawodzie technik ekonomista, w Zespole Szkół nr 6 ul. Nowodworska 70-82, we Wrocławiu w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości oraz w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Kamienna 86 we Wrocławiu w zawodach: kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. O tym, czy KKZ jest organizowany w danym roku szkolnym zawsze pytaj w szkole. Często rozpoczęcie KKZ jest uzależnione od ilości zainteresowanych osób.

Kursy dla absolwentów liceum w placówkach publicznych są bezpłatne.

Ponadto zainteresowani kursami absolwenci mogą poszukiwać informacji na stronie https://kkz.edu.pl/aktualnosci/tag/wroclaw/ .

Poszukując dla siebie oferty KKZ sprawdź:

• Czy na pewno jest to KKZ, który kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną?
• Czy KKZ jest odpłatny?
• Jak długo trwa KKZ (część zajęć może być proponowana w formie on-line)?
• W jakim trybie odbywają się zajęcia (w tygodniu, czy w weekendy)?

Rynek Pracy

Zawody przyszłości

Automatyk przyszłości

Ochotnicze Hufce Pracy

Głównym zadaniem ochotnicznych hufców pracy jest pomoc młodzieży niepełnoletniej (od 15 do 18 roku życia) zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wrocławskie Hufce Pracy mieszczą się w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9 (wejście od ul. Mazowieckiej).

Hufce pracy zapewniają uczestnikom możliwość kontynuacji nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy hufców odbywają przygotowanie zawodowe w zakładach pracy w tym w zakładach rzemieślniczych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w oparciu o zawarte umowy indywidualne o pracę w celu przygotowania zawodowego w ramach OHP. Przygotowanie zawodowe realizowane jest w następujących zawodach:

źródło: https://dokariery.pl/dolnoslaskie

 • Część młodzieży po zakończeniu okresu szkolenia zawodowego będzie miała możliwość podjęcia pracy stałej w zakładach, w których przyucza się lub uczy się zawodu. Młodociani objęci są także formami kształcenia kursowego realizowanego w ramach rzemieślniczej nauki zawodu.

Kontakt

tel. kontaktowy 71 344-65-70
e-mail: dolnoslaska@ohp.pl

https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/dolnoslaskie

https://www.facebook.com/DolnoslaskaOHP/

Akty prawne
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe(otwórz w nowym oknie) (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela(otwórz w nowym oknie) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z 2021 r. poz. 4.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli(otwórz w nowym oknie) (t.j.  Dz.U. 2020 r. poz. 1289)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(otwórz w nowym oknie) Dz.U. poz. 356 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli(otwórz w nowym oknie) (Dz.U. poz. 502)
 • Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(otwórz w nowym oknie) (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1309)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(otwórz w nowym oknie) (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1280)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (otwórz w nowym oknie)(Dz.U. poz. 1569)
 • Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży(otwórz w nowym oknie) (Dz.U. poz. 1616)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(otwórz w nowym oknie) (Dz.U. poz. 1635)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych(otwórz w nowym oknie) (Dz.U. poz. 1743)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r.w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw(otwórz w nowym oknie) (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1283)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.02.2011 r.w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców(otwórz w nowym oknie) (Dz.U. Nr 61, poz. 306)

https://www.ore.edu.pl/2011/01/pracownia-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych-akty-prawne/ (dostęp: 18.12.2022 r.)

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Mówiąc o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w pierwszej kolejności mamy na myśli uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Warto zdawać sobie sprawę, iż są to również uczniowie, którzy zostają objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikającą z[1]:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.


[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001280/O/D20201280.pdf

Rekrutacja

Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych we Wrocławiu

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkołach ponadpodstawowych oraz specjalnego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław lub inne organy.

Do szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław Rodzic/Opiekun prawny ucznia  składa w wybranej szkole wniosek o przyjęcie do szkoły. Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej danej szkoły. O zakwalifikowaniu ucznia nie decyduje ilość punktów rekrutacyjnych.

Do wniosku należy załączyć oryginał aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydany przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną.

Do szkół prowadzonych przez inny organ niż Miasto Wrocław, rekrutacja odbywa się według zasad określonych w danej szkole/placówce.

Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół z oddziałami integracyjnymi odbywa się na zasadach ogólnych.

Uwaga: Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół z oddziałami integracyjnymi odbywa się na zasadach ogólnych.

W sprawie orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej można zwrócić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej:

http://www.e-wroclaw.com/e-wroclaw/poradnie
www.ppp1.wroc.pl
www.ppp2.wroc.pl
www.ppp4.wroc.pl
www.ppp9-wroc.pl
www.ppp5.wroc.pl

Szkoły ponadpodstawowe we Wrocławiu dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Szkoły z oddziałami (klasami) integracyjnymi – prowadzone przez gminę Wrocław
Zespół Szkół nr 6
ul. Nowodworska 70-82
54-438 Wrocław
tel. 71 798 69 11
 http://zs6.wroc.pl/
Liceum Ogólnokształcące nr XXX Klasy integracyjne:
klasy liczą maksymalnie 20 uczniów w tym od 3-5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczniowie z wadami słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową
Technikum nr 14 Klasy integracyjne: nauka w zawodach technik ekonomista i technik reklamy. Uczniowie z wadami słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową
2. Szkoły specjalne – prowadzone przez gminę Wrocław
Zespół Szkół nr 12
ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław
tel. 71 798 68 88
http://www.zs12.edu.pl/
Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr XXXII Z zaburzeniami zachowania i emocji.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11
ul. Kamienna 99-101
50-547 Wrocław
71 798 68 35
http://www.sosw11.wroclaw.pl/kontakt
Branżowa Szkoła Specjalna
I stopnia nr 14
Kształci w zawodach:
- kucharz,
- cukiernik,
- ogrodnik,
- stolarz,
- blacharz samochodowy,
- fryzjer,
- murarz-tynkarz,
- pracownik pomocy obsługi hotelowej,
- piekarz,
- sprzedawca.
Z niepełnosprawnością intelektualną; w szkole mogą się również kształcić uczniowie z niepełnosprawnościami, takimi jak: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, uszkodzenia narządu wzroku, słuchu, mowy, a także uczniowie z chorobą przewlekłą.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 10
ul. Parkowa 27
51-616 Wrocław
71 798 68 34 http://www.soswnr10.webd.pl/
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 Prowadzi zajęcia z zakresu:
- gospodarstwa domowego,
- prac ogrodniczych,
- elementów szycia,
- wyrobów rękodzieła.
Uczniowie  z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Zespół Szkół nr 16
ul. Głogowska 30
53-621Wrocław
tel. 71 798-68-83
https://zs16.edu.wroclaw.pl/?page_id=82
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 dla Uczniów z Autyzmem Prowadzi zajęcia z zakresu:
- prac biurowych,
- pamiątkarstwa / stolarstwa,
- zajęć kulinarnych, gospodarczych i ogrodniczych.
Szkoła prowadzi edukację dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm oraz niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym).
3. Szkoły specjalne – prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla
Niesłyszących i Słabosłyszących
54-144 Wrocław , ul. Dworska 8
Telefon: 71 353 64 69
http://www.oswdn.wroclaw.pl/
(strona w przebudowie)
https://www.facebook.com/dsoswdn/
Liceum Ogólnokształcące Specjalne
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 15 Kształci w zawodach:
- kucharz,
- krawiec,
- operator procesów introligatorskich,
- stolarz,
- fryzjer.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy Prowadzi zajęcia z zakresu prostych prac domowych
Dolnośląski Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Kamiennogórska 16
54-034 Wrocław,
tel. 351 34 68
https://www.oswdn.pl/
Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr XXXII
Technikum Specjalne nr 17 technik masażysta
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 16 Kształci w zawodach:
- kucharz,
- mechanik–monter maszyn i urządzeń,
- rękodzielnik wyrobów włókienniczych.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Przysposobienie do pracy realizujemy poprzez:
- trening czynności dnia codziennego,
- gospodarstwo domowe,
- zajęcia kulinarne,
- produkcja i pielęgnacja roślin,
- podstawy komputera,
- ceramika,
- elementy rękodzielnictwa,
- majsterkowanie.
4. Szkoły specjalne – prowadzone przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji
im. Ks. Marcina Lutra
ul. Ks. Marcina Lutra 2-8 (dawna Wejherowska 28)
54-239 Wrocław
Tel. 71 798 26 00
https://diakonia.pl/
Oferta edukacyjna szkół:
https://szkoly.diakonia.pl/strona-glowna/dzien-otwarty-on-line/
Liceum Ogólnokształcące Specjalne  https://szkoly.diakonia.pl/strona-glowna/dzien-otwarty-on-line/
Technikum Ekonomiczne Specjalne Technik ekonomista
Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Kształci w zawodach:
- operator procesów introligatorskich,
- krawiec,
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Prowadzi zajęcia z zakresu:
- funkcjonowania osobistego i społecznego,
- technik użytkowych,
- technik komputerowych,
- kwiaciarstwa – ogrodnictwa,
- gospodarstwa domowego.
(dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym).