Załącznik nr 12w do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Centrum Kształcenia Zawodowego – wzór klauzuli informacyjnej dla uczestników szkoleń online

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W SZKOLENIU ONLINE PROWADZONYM PRZEZ DORADCÓW ZAWODOWYCH Z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z procesem rekrutacyjnym do naszego Centrum, ale również dalej – podczas udziału w kursie.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych – Tomaszem Grzybowskim – możliwy jest pod mailem iod.ckz@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam je w związku ze zgłoszeniem udziału w szkoleniu, w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w toku procesu rekrutacji oraz edukacji w naszej placówce.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu rekrutacji na prowadzone przez doradców zawodowych szkolenie i przeprowadzenia szkolenia. Dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie: nazwiska i imiona, numer telefonu, e-mail, szkoła do której uczęszcza dziecko uczestnika szkolenia (rodzica) lub w której pracuje uczestnik szkolenia (doradca zawodowy, nauczyciel).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE?

Twoje dane przetwarzamy z powołaniem na Twoją zgodę, którą wyrażasz poprzez zgłoszenie się do udziału w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Pamiętaj, że możesz wycofać zgodę w każdym momencie, lecz jeśli zrobisz to przed rozpoczęciem szkolenia, to nie będziesz mógł wziąć w nim udziału. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez administratora przed jej wycofaniem.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać nie dłużej niż miesiąc od zakończenia szkolenia.

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym.
Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,

firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,

podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności.

Każdemu z takich podmiotów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Pamiętaj przy tym, że dane takie jak imię i nazwisko uczestnika szkolenia będą widoczne w trakcie szkolenia zdalnego dla innych uczestników szkolenia.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
Twoje prawa obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.)
 • Prawo do poprawiania danych
  Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Jeżeli uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
 • Prawo do żądania usunięcia danych
  Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. toczące się postępowanie administracyjne). W odpowiedzi na Twój wniosek usuniemy jednak Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób w naszej placówce.
 • Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail iod.ckz@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

Wersja 2023.01.16

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W SZKOLENIU ONLINE PROWADZONYM PRZEZ DORADCÓW ZAWODOWYCH Z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU

– załącznik do pobrania ( Klauzula – rekrutacja uczestnika szkolenia).

 Drodzy Rodzice!

Polecamy Państwu elektroniczną wersję Poradnika dla rodziców pod tytułem „Wspierane dziecka w jego rozwoju edukacyjno-zawodowym”, którego współautorką jest
pani Irena Żaczkiewicz- Kląskała – doradca zawodowy z Centrum Kształcenia Zawodowego. Pomimo zmian, jakie zaszły w systemie szkolnictwa od daty wydania drukowanej wersji tego poradnika tj. od 2011 roku, uważamy, że treści w nim zawarte nie straciły na aktualności. Do pobrania poniżej w wersji pdf. 

Zapraszamy do lektury!